Monthly Archives: august 2019

Smernica MŠVVaŠ SR k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.

Ministerstvo školstva vydalo Smernicu č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach s účinnoťou od 1. septembra 2018.
Zrušuje sa tak Metodické usmernenie č. 7/2006-R MŠVVaŠ SR z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.

Smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia podľa ustanovení školského zákona.

Dostupná je k stiahnutiu: Smernica č. 36/2018

Preventívny program kyberšikanovania pre stredné školy

Na podklade zamerania a obsahu odbornej činnosti CPPPaP Rožňava v oblasti prevencie kyberšikanovania a šikanovania, Smernice MŠVVaŠ SR k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach (č. 36/2018), ale aj aktuálnosti problému kyberšikanovania Vám CPPPaP Rožňava v spolupráci s SOŠ technickou v Rožňave ponúka užitočné nástroje k priamej realizácii prevencie kyberšikanovania v školách a školských zariadeniach:

Preventívny program kyberšikanovania pre stredné školy  k stiahnutiu – tu.

Viac informácií o preventívnom programe, realizácii a jeho overení priamo v prostredí strednej školy sa dočítate tu: LORINCZ, P. 2017. Preventívny program kyberšikanovania pre stredné školy. In: Pedagogické rozhľady. Odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia. 1 (26), p.: 26-30. ISSN 1335 – 0404.

Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR k cieľovým skupinám v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP a CŠPP

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 26.4.2019 vydalo Metodické usmernenie školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie z dôvodu jasného vymedzenia zamerania na rozdielne cieľové skupiny centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie a centra špeciálno–pedagogického poradenstva v súlade so školským zákonom, v prospech klienta.

Celé znenie metodického usmernenia nájdete TU.