Monthly Archives: apríl 2020

Termíny a organizácia prijímacích skúšok na stredné školy

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020, v prípade prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov je to obdobie od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

viac informácií na stránke MŠVVaŠ SR:

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov v ZŠ

Štátny pedagogický ústav odporúča  prioritne sa zamerať na plnenie výkonových a obsahových štandardov v hlavných vzdelávacích oblastiach.

Obsah vzdelávania vymedzuje hlavné vzdelávacie oblasti s časovým vymedzením indikatívnej záťaže v rámci dištančného vzdelávania a komplementárne vzdelávacie oblasti s doplnkovými aktivitami nad rámec vzdelávacej záťaže, príp. s integráciou do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí. Odporúča sa sústrediť na ťažiskové učivo daného ročníka, ktoré vymedzil ŠPÚ. Pokiaľ učitelia témy so žiakmi absolvovali, zamerajú sa na ich prehlbovanie, opakovanie a rozvíjanie komplexných nadpredmetových kompetencií žiakov, pokiaľ ich neabsolvovali a sú v online spojení so všetkými žiakmi, zaradia ich ako nové učivo a pokiaľ so žiakmi nie sú v online spojení prezentáciu nového učiva v rámci hlavných vzdelávacích oblastí minimalizujú a sústredia sa na opakovanie, upevňovanie a prehlbovanie už prebratého učiva. 

Týždenný rozvrh je založený na striedaní jednotlivých vzdelávacích oblastí s predmetmi, zostavuje ho triedny učiteľ, ktorý zároveň koordinuje distribúciu vzdelávacích aktivít žiakom a ich zákonným zástupcom. Pre prvé štyri ročníky sa odporúča v rámci jedného dňa kombinovať dve hlavné vzdelávacie oblasti, pričom vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia by mala mať každodenné zastúpenie. Vo vyšších ročníkoch sa odporúča pre každý deň v týždni určiť samostatne jednu z hlavných vzdelávacích oblastí alebo kombinovať dve vzdelávacie oblasti. Pokiaľ je vyučovanie založené na využívaní on-line platforiem, odporúča sa, aby sa úlohy a aktivity z hlavných vzdelávacích oblastí posielali žiakom jedenkrát denne v dohodnutom čase (optimálne medzi 8:00 – 16:00). Ak nie je, doručovanie úloh, materiálov a aktivít žiakom sa určí na jeden deň v týždni. Odporúča sa, aby jednotliví pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci mali vyhradený čas na konzultácie (telefonické, on-line) so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.

Indikatívna záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas, strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania; čas, potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané či distribuované žiakom počas on-line vyučovania, telefonicky, e-mailom alebo v papierovej forme; čas, strávený samoštúdiom). V jednotlivých ročníkoch základnej školy sa vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti plánuje tak, aby bol dodržaný tento rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov (1.-3. ročník 5 – 8 h/týždenne, 4.-5. ročník 8 – 10 h/týždenne, 6.-7. ročník 10 – 15 h/týždenne, 8.-9. ročník 12 – 15 h/týždenne). 

viac informácií na stránke MŠVVaŠ SR:

https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/odporucanie-statneho-pedagogickeho-ustavu-pocas-preruseneho-vyucovania-uzitocne-linky.html

Metodické usmernenie CPPPaP a CŠPP v oblasti posudzovania školskej pripravenosti v čase prerušenia prevádzky školských zariadení

Milé kolegyne, milí kolegovia!

V tomto období v bezkrízovom režime bol v poradenských zariadeniach čas posudzovania pripravenosti detí na školu.  Vzhľadom na súčasné okolnosti musíme k tejto činnosti pristúpiť netradične. Prečítajte si viac:

KAM po strednej

Národné kariérne centrum, ktorého cieľom je pomôcť študentom stredných a vysokých škôl pri výbere ďalšieho štúdia, pri orientácii na trhu práce a príprave do zamestnania. Pre študentov sme pripravili aktivity, ktoré im poskytnú dostatočné informácie ku kvalifikovanému výberu zamestnania sprístupnilo aktuálnu verziu (na šk. rok 2020/2021) časopisu pre stredoškolákov: “Kam po strednej” dostupný tu:

http://online.anyflip.com/wotj/ugkv/mobile/index.html

Zároveň Vám dňa 27.4.2020 o 14.00 poskytuje VIRTUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

https://virtualnydenotvorenychdveri.sk

Zdroj: www.nakac.sk

V ČASE IZOLÁCIE MAJME OČI NA STOPKÁCH!

V spolupráci s Koordinátorkou ochrany detí pred násilím PhDr. Evou Tomkovou z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave,

V čase, kedy je izolácia súčasťou nášho života je oveľa dôležitejšie než inokedy, aby sme boli vnímaví voči akémukoľvek volaniu o pomoc.

Práve Vy môžete byť tí jediní, s ktorými sa dieťa spojí, dokonca jediní, ktorí vedia identifikovať čo sa deje v susedstve.
Aby mohlo byť násilie zastavené, musí sa o ňom vedieť.

Viete, čo robiť?

Vám v čase šírenia vírusu COVID – 19, kedy sú mnohé deti, mladí, ale aj rodičia detí a dospelí izolovaní, frustrovaní, ohrození vplyvom a nárastom patologických javov, vrátane závislosti členov domácnosti.

Z toho dôvodu, nemôžeme byť osobne pri každom človeku, ale môžeme byť solidárni a ohrozeným skupinám podať pomocnú ruku.

Zverejnňujeme a ponúkame Vám informačný materiál a kontaktné informácie a zoznam viacerých funkčných liniek psychologickej a právnej pomoci.

Viac sa dočítate TU: https://detstvobeznasilia.gov.sk

Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla do 30. apríla 2020. Konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ. Zápisy sa budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b).  

Zápis prostredníctvom formulára – Školy už v súčasnej dobe využívajú formuláre (napr. asc agenda, e-škola) alebo majú zverejnené svoje formuláre na poskytovanie údajov potrebných na zápis dieťaťa do prvého ročníka na svojich webových sídlach. Zákonní zástupcovia môžu použiť formulár školy, na ktorú zapisujú dieťa. Ak nie je zverejnený, použijú formulár (v prílohe), a odošlú ho základnej škole (mail, pošta, schránka školy).

Zápis papierovou formou – Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže si vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho doručí do školy podľa pokynu riaditeľa školy. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia, čo najbezpečnejším spôsobom s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Zápis elektronickou formou – Zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pre zápis prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zákonný zástupca dieťaťa so ŠVVP doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebudú vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak nemá riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

Zdroj:

VÚDPaP radí, ako pracovať s deťmi s problémami v učení

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) predstavil prostredníctvom webinára koncept, ako pracovať s deťmi, ktoré majú problémy v učení. Ten ponúka základné zásady práce, ako aj model práce školského tímu pri nastavovaní redukcie učiva.

Diskusia v rámci webinára bola zameraná na hľadanie možností, ako sa dá riešiť vzdelávanie detí z vylúčených komunít bez pripojenia na internet. Sústredila sa taktiež na konkrétnu pomoc odborných zamestnancov pri domácom vzdelávaní detí so špecifickými edukačnými potrebami.

Záznam webinára na tému Ako pracovať s dieťaťom s problémami v učení nájdete na webovej stránke VÚDPaP

https://vudpap.sk/aktuality/

resp. https://vudpap.sk/nestihli-ste-nas-webinar-na-temu-ako-pracovat-s-dietatom-s-problemami-v-uceni/.

Hodnotenie žiakov v základných a stredných školách v čase prerušeného vyučovania

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania:

  • zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
  • sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
  • akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

Bližšie Usmernenia pre jednotlivé typy škôl nájdete v Usmerneniach:

  1. Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020
  2. Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

Informácie k zberu údajov o asistentoch učiteľa 2020

Financovanie asistentov učiteľa sa uskutočňuje podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

MŠVVaŠ zverejnilo informácie k zberu údajov AU na školský rok 2020/2021.

Na základe mimoriadnej situácie spojenej s rozšírením koronavírusu COVID-19 školy v rámci zberu údajov o AU v máji 2020 nie sú povinné predkladať odporúčania z poradenských zariadení (CPPPaP alebo CŠPP) k prideleniu AU podľa čl. 2 ods. 2 písm. b) Metodického pokynu č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Pri zadávaní počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením (ďalej len „ZZ“) a AU do formulárov sú školy povinné vychádzať z podkladov predložených a informácií im poskytnutých pri zápise žiakov, resp. v procese prijímania nových žiakov do príslušnej školy a zároveň prihliadať na aktuálny, a teda aj predpokladaný počet žiakov so ZZ, ktorí sa budú na príslušnej škole vzdelávať aj v školskom roku 2020/2021.

Školy s právnou subjektivitou do 24. 5. 2020 vytvoria protokol a odovzdajú ho  zriaďovateľovi. Školy bez právnej subjektivity – odovzdajú údaje   zriaďovateľovi; údaje za školy bez PS zadávajú zriaďovatelia.
Zriaďovatelia do 31. 5. 2020 vytvoria protokol zriaďovateľa a odovzdajú ho na OÚ spolu s protokolmi za školy .
do 8. 6. 2020 vytvoria protokol za svojich zriaďovateľov a odovzdajú ho na MŠVVaŠ SR.

V máji 2020 sa uskutoční zber údajov o asistentoch učiteľa prostredníctvom webovej aplikácie „Zber údajov o asistentoch učiteľa“.

bližšie informácie: http://www.au.vykazy.sk/financie/index.php?__state=&__event=pokracovat