Monthly Archives: október 2020

Metodické usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách a v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Štátny pedagogický ústav pripravil Metodické usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a v ZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami platné od 26.10.2020.

Oznam pre klientov a školy (od 26.10.2020 do 30.10.2020)

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. 09.2020, Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020, postupujúc podľa aktuálnych opatrení ÚVZ a Manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021, Usmernenia VÚDPaP pre CPPPaP/CŠPP a Zákonníka práce § 52

p r e r u š u j e
poskytovanie priamych odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 26.10.2020 do 30.10.2020.

Odôvodnenie: Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosť, ktorá vyplýva z obmedzenia pohybu osôb podľa vyššie citovaného právneho predpisu č. 290/2020 Z. z. do odvolania, ako aj na skutočnosť, že k výnimkám z predmetného obmedzenia nepatrí sprevádzanie dieťaťa do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ani dochádzanie plnoletého klienta do tohto zariadenia, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci CPPPaP počas prevádzky CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia.

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade naliehavej požiadavky sme tu pre vás v zmenenom režime v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hod.

prostredníctvom telefonického alebo mailového kontaktu:

Mobil: 0950 398 966
Tel.: +421 58 488 70 60
E-mail: poradna@cpppaprv.sk

alebo mailových kontaktov na odborných zamestnancov uvedených na tejto webovej stránke v sekci Kontakt.

Odborné vyšetrenia a aktivity budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 23.10.2020 Mgr. Marta Podhorínová, riaditeľka

Usmernenie k prevádzke poradenských zariadení (aktualizované 29.10.2020)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky prevádzky pre školský rok 2020/2021.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 693 z 28. 10. 2020

MŠVVaŠ SR zverejnilo Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

Manuál pre zariadenia výchovného poradenstva stanovuje základné prevádzkové podmienky pre zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (t. j. centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) po dobu trvania potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

AKTUÁLNE USMERNENIA MŠVVaŠ PRE ZARIADENIA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA tu: https://www.minedu.sk/specialne-skoly-a-zariadenia-vychovneho-poradenstva-aktualizovane-23-10-2020/

alebo tu: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/specialne-skoly-a-zariadenia-vychovneho-poradenstva

Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020: https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-pre-skoly-od-26-oktobra-2020/

Viac sa dočítate tu:

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/poradenske-zariadenia