Blog Archives

Metodické materiály pre školy a školské zariadenia – Štátna školská inšpekcia

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potreby škôl a školských zariadení metodické materiály. Materiály budú priebežne aktualizované a dopĺňané aj na základe podnetov a požiadaviek škôl a školských zariadení.

Materiály sú rozdelené na Všeobecné metodické materiály a v ďalších častiach sú spracované podľa stupňa vzdelávania a zamerania na materiály pre materské školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, základné umelecké školy a školy pre žiakov so ŠVVP a školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Metodické materiály sú dostupné tu: https://www.ssi.sk/metodicke-materialy-pre-skoly/

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informácie o voľných pracovných miestach odborných zamestnancov a prevádzkových zamestnancov v CPPPaP Rožňava.

Viac o voľných pracovných pozíciách v CPPPaP Rožňava sa dočítate TU alebo priamo v detailoch zverejnenej informácie o voľnom pracovnom mieste:

Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 03.05.2021 [aktualizované 17.05.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že v zmysle aktuálne platných protiepidemiologických opatrení dostupných na: https://korona.gov.sk, platného COVID automatu/regionálneho COVID-19 automatu od 17.05.2021, platného Školského COVID Automatu Uznesení vlády SR , Usmernení a rozhodnutí MŠVVaŠ SR pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl, Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR od 12.04.2021, Manuálu MŠVVaŠ SR – Návrat do škôl 2021 (aktualizovaný 10.05.2021), Rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 13.5.2021 ako aj platných Výhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (č. 200; 202; 203; 204) si Vám z hľadiska organizácie odbornej činnosti a organizácie práce CPPPaP Rožňava dovoľujeme zverejniť tieto usmernenia:

umožňuje
poskytovanie odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 03.05.2021 do 28.05.2021 individuálnou/prezenčnou formou za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení ( v zmysle aktuálne platných Vyhlášok ÚVZ SR, napr. č. 200). V prípadoch kde nie je možné zvýšené protiepidemiologické opatrenia dodržať pristupuje CPPPaP Rožňava k realizácii dištančnou (elektronickou/telefonickou/e-mailovou) formou.

Od 03.05.2021 je v odôvodnených prípadoch možné individuálne poskytnutie odbornej činnosti aj prezenčnou formou, za vopred dohodnutých podmienok s odborným zamestnancom CPPPaP Rožňava vzhľadom na platné protiepidemiologické opatrenia.

Odôvodnenie: Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosti núdzového stavu na Slovensku, ktoré vyplývajú z protiepidemiologických opatrení, Národného COVID Automatu, Uznesenia vlády SR a hygienických opatrení v okrese Rožňava, Manuálu MŠVVaŠ SR – Návrat do škôl 2021 (aktualizovaný od 10.05.2021), Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR zo dňa 12.4.2021 s platnosťou od 12.04.2021 v rámci núdzového stavu v SR, ako aj v rámci zákazu vychádzania je odborná činnosť a starostlivosť v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP Rožňava z dôvodu poskytnutia odbornej starostlivosti na základe doručenej žiadosti o odbornú činnosti zákonného zástupcu/klienta/školy realizovaná prezenčnou – individuálnou formou (za dodržania všetkých protipandem. opatrení) v ostatných prípadoch prevažne dištančnou formou (elektronicky/telefonicky) bez priameho (osobného kontaktu) odborných zamestnancov s klientom.


Odborní zamestnanci CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia.

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade Vašej požiadavky sme tu pre Vás v štandardnom pracovnom režime v pracovných dňoch (pondelok – piatok)
v čase od 7:30 do 15:30 hod:

na tel. čísle: 0950 398 966 alebo +421 58 488 70 60

alebo prostredníctvom e-mailového kontaktu
e-mail: info@cpppaprv.sk

alebo mailových kontaktov priamo na odborných zamestnancov uvedených na tejto webovej stránke v sekci Kontakty.

Odborné vyšetrenia a aktivity, kt. nie je možné podľa aktuálnej situácie realizovať (napr. na školách) budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 03.05.2021 PhDr. Peter Lőrincz, poverený vedením CPPPaP

Podpora návratu žiakov do škôl

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

nakoľko návrat žiakov a učiteľov po dištančnom vzdelávaní do škôl môže byť významnejšou zmenou ako pre deti, tak i pre vyučujúcich, radi by sme nadviazali na metodický materiál ŠPÚ a VÚDPaP Ako podporiť návrat žiakov do škôl (dostupný na https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/navrat-do-skol-2021/Ako%20podpori%C5%A5%20n%C3%A1vrat%20%C5%BEiakov%20do%20%C5%A1k%C3%B4l_%C5%A0P%C3%9A%20a%20V%C3%9ADPaP.pdf) a poskytli Vám doplňujúci metodický materiál Metodický materiál pre pedagógov ZŠ s aktivitami k adaptačnému obdobiu, ktorý nájdete k stiahnutiu tu: METODICKY MATERIAL

Nájdete v ňom námety na ďalšie aktivity, ktorými sa môžu inšpirovať učitelia, ale aj koordinátori vo výchove a vzdelávaní, školskí sociálni pedagógovia a školskí psychológovia počas adaptačného obdobia.

Zároveň Vás chceme informovať, že vzhľadom na aktuálne opatrenia CPPPaP realizuje zatiaľ individuálnu činnosť s klientmi v priestoroch CPPPaP a o všetkých zmenách súvisiacich s našou prácou (vykonávanie odbornej individuálnej a/alebo skupinovej činnosti v priestoroch škôl) budeme naďalej informovať na našej webovej stránke www.cpppaprv.sk.

Aktuálne informácie o našej činnosti nájdete tiež na fb stránke https://www.facebook.com/CPPPaP.RV . Napriek tomu, že skupinovú činnosť na školách zatiaľ nemôžeme realizovať, radi Vám poskytneme odborné konzultácie týkajúce sa výskytu ťažkostí s adaptáciou alebo akýchkoľvek iných ťažkostí Vašich žiakov.

Rozvojový program – PRIPRAVUJEME SA DO ŠKOLY!

Milí rodičia predškolákov!

Máte obavy, či je Váš predškolák pripravený na prvý ročník? Chceli by ste sa s ním trocha zahrať a  zapracovať na jeho školských schopnostiach? Zaujíma Vás, ktoré oblasti sú dôležité pre zvládanie nárokov prvého ročníka?

Pozývame Vás na zapojenie sa do rozvojového programu pre predškolákov, ktorého základnými cieľmi sú: 

  • rozvíjanie a akcelerovanie vývinu s cieľom podporiť úroveň školskej spôsobilosti u detičiek pred nástupom do školy;
  • cielené rozvíjanie tých oblastí vývinu, ktoré pri posudzovaní školskej spôsobilosti ako psychológovia sledujeme;

Ako to bude vyzerať?

Program bude realizovaný dištančne – primárne formou mailovej komunikácie, ale poskytne aj možnosť telefonickej komunikácie/konzultácie (v prípade záujmu/potreby rodiča).

Bude pozostávať zo 6 modulov, pričom každý modul bude špecificky zameraný na rozvíjanie istých oblastí.

(Konkrétne to bude vyzerať tak, že počas 6 týždňov budeme posielať zapojeným rodičom inštrukcie a návody k aktivitám, pomocou ktorých budú vedieť podporiť vývin školských schopností u svojich detí. Každú oblasť náležite opíšeme a vysvetlíme jej dôležitosť, ako aj základné princípy jej rozvoja. Vy – rodičia sa nám budete môcť pochváliť riešeniami úloh Vašich detičiek. Taktiež Vám budeme k dispozícii v prípade Vašich otázok.)

Ako sa prihlásiť?

Prejavte Váš záujem vyplnením elektronickej prihlášky cez tento link:   https://forms.gle/ko6VniRcsSM3f9eHA

V prípade, že sa Vám prihlásenie formou elektronického formulára nedá realizovať, prosím napíšte nám na nižšie uvedený e-mail. Budeme Vás kontaktovať!

Ak sa Vám úspešne podarí prihlásenie cez google formulár, tak Vám na Vami zadanú e-mailovú adresu zašleme žiadosť/súhlas o účasť v programe. S Vašou účasťou na programe počítame, až keď nám doručíte poštou (prípadne vložíte do schránky) vytlačený a podpísaný súhlas so zapojením sa do programu. Naša adresa je: CPPPaP Rožňava, Letná 44, 048 01 Rožňava.

Prečo je potrebné nám niečo posielať fyzicky? Pretože na všetky odborné aktivity, ktoré s Vami alebo s Vaším dieťaťom realizujeme, potrebujeme informovaný súhlas s vašim fyzickým podpisom. Platí to aj pri našej dištančnej činnosti. Vami uvedené údaje budú spracované len na účely realizácie programu. 

Ďalšie dôležité informácie:

Dátum ukončenia elektronického prihlasovania: 16.4.2021

Dátum zahájenia programu: 3.5.2021

Doba trvania: 6 týždňov

A viete čo?

Keďže tento rozvojový program vedieme dištančnou formou, zapojiť sa do neho môžete z celého okresu!

V prípade potreby môžete požiadať aj o konzultáciu v maďarskom jazyku.

V prípade nejasností nás prosím neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese pripravujemesadoskoly@gmail.com

Tešíme sa na spoluprácu ! :-)

Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 06.04.2021 [aktualizované 12.04.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že v zmysle aktuálne platných protiepidemiologických opatrení dostupných na: https://korona.gov.sk, platného COVID automatu/regionálneho COVID-19 automatu, Uznesení vlády SR , Usmernení a rozhodnutí MŠVVaŠ SR pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl, Rozhodnutia ministerstva ŠVVaŠ SR zo dňa 30.3.2021, Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR od 12.04.2021, Manuálu MŠVVaŠ SR – Návrat do škôl 2021 (aktualizovaný 12.04.2021), ako aj oznamu Mesta Rožňava o postupnom otváraní prevádzky škôl a ŠZ od 06.04.2021 si Vám z hľadiska organizácie odbornej činnosti a organizácie práce dovoľujem zaslať tieto usmernenia:

umožňuje
poskytovanie odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 06.04.2021 do 30.04.2021 individuálnou/prezenčnou formou za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení. V prípadoch kde nie je možné zvýšené protiepidemiologické opatrenia dodržať pristupuje CPPPaP Rožňava k realizácii dištančnou (elektronickou/telefonickou/e-mailovou) formou

Od 06.04.2021 je v nevyhnutných a akútnych prípadoch možné individuálne poskytnutie odbornej činnosti aj prezenčnou formou, za vopred dohodnutých podmienok s odborným zamestnancom CPPPaP Rožňava vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia.

Odôvodnenie: Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosti núdzového stavu na Slovensku, ktoré vyplývajú z protiepidemiologických opatrení, Uznesenia vlády SR a hygienických opatrení v okrese Rožňava, Manuálu MŠVVaŠ SR – Návrat do škôl 2021 (aktualizovaný od 12.04.2021), Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR zo dňa 8.4.2021 s platnosťou od 12.04.2021 v rámci núdzového stavu v SR, ako aj v rámci zákazu vychádzania je odborná činnosť a starostlivosť v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP Rožňava z dôvodu poskytnutia odbornej starostlivosti na základe doručenej žiadosti o odbornú činnosti zákonného zástupcu/klienta/školy realizovaná prezenčnou – individuálnou formou (za dodržania všetkých protipandem. opatrení) v ostatných prípadoch prevažne dištančnou formou (elektronicky/telefonicky) bez priameho (osobného kontaktu) odborných zamestnancov s klientom.


Odborní zamestnanci CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia.

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade naliehavej požiadavky sme tu pre Vás v štandardnom pracovnom režime v pracovných dňoch (pondelok – piatok)
v čase od 7:30 do 15:30 hod:

na tel. čísle: 0950 398 966 alebo +421 58 488 70 60

alebo prostredníctvom e-mailového kontaktu
e-mail: info@cpppaprv.sk

alebo mailových kontaktov priamo na odborných zamestnancov uvedených na tejto webovej stránke v sekci Kontakty.

Odborné vyšetrenia a aktivity, kt. nie je možné podľa aktuálnej situácie realizovať (napr. na školách) budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 01.04.2021 PhDr. Peter Lőrincz, poverený vedením CPPPaP

Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 01.03.2021 [aktualizované 29.03.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že v zmysle aktuálne platných protiepidemiologických opatrení dostupných na: https://korona.gov.sk, platného COVID automatu/regionálneho COVID-19 automatu, Uznesenia vlády SR č. 122/2021 z 28.2.2021, Uznesenia vlády SR č. 123/2021 z 28.2.2021, VYHLÁŠKY Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Rožňava od 08.03.2021 (zverejnená vo Vestníku vlády Slovenskej republiky
čiastky 42 z 5.3.2021)
, Uznesenia č. 1 zo zasadnutia krízového štábu okresu Rožňava zo dňa 4.3.2021, Usmernenia MŠVVaŠ SR pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl (zo dňa 24.02.2021), Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR od 08.03.2021, Manuálu MŠVVaŠ SR – Návrat do škôl 2021 (aktualizovaný 08.03.2021), Usmernenia MŠVVaŠ SR pre riaditeľov a zriaďovateľov aktualizované k 8. 3. 2021, Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR s účinnosťou od 08.02.2021 (Číslo: 2021/10079:1-A1810), ako aj oznamu Mesta Rožňava o neobnovení prevádzky škôl a ŠZ od 01.03.2021 si Vám z hľadiska organizácie odbornej činnosti a organizácie práce dovoľujem zaslať tieto usmernenia:

mimoriadne prerušuje prevádzku školského zariadenia – CPPPaP Rožňava od 1.3.2021

a zároveň

umožňuje
poskytovanie odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 01.03.2021 do 26.03.2021 dištančnou (elektronickou/telefonickou/e-mailovou) formou

Od 29.03.2021 je v nevyhnutných a akútnych prípadoch možné individuálne poskytnutie odbornej činnosti aj prezenčnou formou, za vopred dohodnutých podmienok s odborným zamestnancom CPPPaP Rožňava vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia.

Odôvodnenie: Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosti núdzového stavu na Slovensku, ktoré vyplývajú z protiepidemiologických opatrení, Uznesenia vlády SR a hygienických opatrení v okrese Rožňava VYHLÁŠKY Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Rožňava od 08.03.2021 (zverejnená vo Vestníku vlády Slovenskej republiky
čiastky 42 z 5.3.2021)
, Uznesenia č. 1 zo zasadnutia krízového štábu okresu Rožňava zo dňa 4.3.2021, Usmernenia MŠVVaŠ SR pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl (zo dňa 24.02.2021), Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR od 08.03.2021, Manuálu MŠVVaŠ SR – Návrat do škôl 2021 (aktualizovaný 08.03.2021), Usmernenia MŠVVaŠ SR pre riaditeľov a zriaďovateľov aktualizované k 8. 3. 2021, Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR s účinnosťou od 08.02.2021 (Číslo: 2021/10079:1-A1810) platných aj od 29.03.2021 v rámci núdzového stavu v SR, ako aj v rámci zákazu vychádzania je odborná činnosť a starostlivosť v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP Rožňava z dôvodu poskytnutia odbornej starostlivosti na základe doručenej žiadosti o odbornú činnosti zákonného zástupcu/klienta/školy realizovaná prevažne dištančnou formou (elektronicky/telefonicky) bez priameho (osobného kontaktu) odborných zamestnancov s klientom. V ojedinelých (akútnych) prípadoch prezenčnou individuálnou formou za dodržania všetkých protipandem. opatrení.


Odborní zamestnanci CPPPaP počas mimoriadneho prerušenia prevádzky CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia formou Home Office.

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade naliehavej požiadavky sme tu pre Vás v pracovnom režime v pracovných dňoch (pondelok – piatok)
v čase od 7:30 do 15:30 hod:

na tel. čísle: 0950 398 966 alebo +421 58 488 70 60

alebo prostredníctvom e-mailového kontaktu
e-mail: info@cpppaprv.sk

alebo mailových kontaktov priamo na odborných zamestnancov uvedených na tejto webovej stránke v sekci Kontakty.

Odborné vyšetrenia a aktivity, kt. nie je možné podľa aktuálnej situácie realizovať (narp. na školách) budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 01.03.2021 PhDr. Peter Lőrincz, poverený vedením CPPPaP

Tipy na zmysluplné čítanie s deťmi

Milí rodičia a učitelia,

marec je mesiac venovaný knihám, a preto Vám ponúkame niekoľko tipov na knihy zamerané na rôzne emócie a prežívanie detí, na rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností a podporu zvládania bežných aj tých náročnejších životných situácií. Knihy sú prehľadne rozdelené do rôznych kategórií, s krátkym popisom aj s informáciou, pre akú vekovú kategóriu sú vhodné – či už pre deti predškolského, mladšieho alebo staršieho školského veku, alebo stredoškolákov.

Veríme, že čítanie zmysluplných kníh s deťmi nám môže pomôcť prekonať momentálne chvíle izolácie od kamarátov a rodiny s väčšou ľahkosťou. Spoločné chvíle pri čítaní sú pre deti nenahraditeľné aj z hľadiska rozvíjania vzájomného vzťahu medzi dieťaťom a rodičom. Knihy môžu slúžiť ako výborné podnety k nadviazaniu rozhovorov s deťmi na rôzne témy a môžu pomôcť deťom lepšie porozumieť tomu, čo cítia a čo prežívajú a tým sa aj ľahšie rôzne emócie spracovať. Okrem rodičov môžu naše tipy na knihy využiť aj učitelia či odborníci pracujúci s deťmi a mládežou.

Prajeme Vám príjemné čítanie!

Tipy na knihy (tu)

Materiály pre rodičov detí

Milí rodičia,

radi by sme Vám, dali do pozornosti materiály, ktoré sme pre vás pripravili na rôzne témy, ktoré považujeme pri starostlivosti a výchove detí za kľúčové.

Ide napr. o oblasť emočného zdravia detí, či konštruktívneho zvládania hnevu. Venujeme sa tiež často všade spomínaným hraniciach vo výchove a učeniu. Zároveň pripravujeme ďalšie témy.

Veríme, že čítanie, ktoré sme pre vás pripravili vám poslúži ako pomôcka, ktorá vás nasmeruje, ak si v niektorých otázkach ohľadne výchovy nie ste istí, popr. ak aktuálna náročná situácia, ktorá mnohým z vás ovplyvnila a zmenila každodenné fungovanie pre vás pripravila nové výzvy.

Radi by sme podotkli, že jednotlivé materiály na seba čiastočne nadväzujú, preto ich odporúčame čítať postupne. No nie je to nevyhnutné.

Prajeme vám príjemné čítanie.

Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 22.02.2021 – čerpanie dovolenky [aktualizované 22.02.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že na základe Stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č. j.: RÚVZRV – HDM-2021/158-1, ktoré na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie a tendencie zhoršujúceho sa výskytu ochorenia Covid -19 v okrese Rožňava neodporúča otvorenie škôl a školských zariadení od 8.2.2021, Oznámenia mesta Rožňava v súvislosti s otvorením škôl a školských zariadení od 8.2.2021, Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR Číslo: 2021/10079:1-A1810 z 5.2.2021, Regionálneho COVID Automatu platného od 22.2.2021.

mimoriadne prerušuje prevádzku školského zariadenia – CPPPaP Rožňava od 8.2.2021

V čase od 22.2.2021 do 26.2.2021 (počas jarných prázdnin v šk. roku 2020/2021) v CPPPaP Rožňava – čerpanie celozávodnej dovolenky zamestnancami CPPPaP Rožňava.

Odôvodnenie: Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosti núdzového stavu na Slovensku, ktoré vyplývajú z protiepidemiologických, Uznesenia vlády SR a hygienických opatrení v okrese Rožňava (Regionálneho COVID Automatu) platných od 22.02.2021 v rámci núdzového stavu v SR, ako aj v rámci zákazu vychádzania je odborná činnosť a starostlivosť v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP Rožňava z dôvodu poskytnutia odbornej starostlivosti na základe doručenej žiadosti o odbornú činnosti zákonného zástupcu/klienta/školy realizovaná len dištančnou formou (elektronicky/telefonicky) bez priameho (osobného kontaktu) odborných zamestnancov s klientom na neurčito.


Odborní zamestnanci CPPPaP počas mimoriadneho prerušenia prevádzky CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia.

POMOC v týchto časoch pre Vás Vážení klienti, rodičia, pedagógovia EXISTUJE, a to pomocou kontaktov na linky pomoci/dôvery.

Fungujú: 24/7 – diskrétne, bezplatne a odborne (telefonicky, chatom, e-mailom):

  • www.ipcko.sk (chat, email) – Internetová poradňa
  • Zelená linka VÚDPaP: 0800 864 833 (od 9:00-18:00), email: koronavirus@vudpap.sk (nonstop); telefonická Linka podpory: 02 4488 1649 (od 9:30 do 14:30 hod.)
  • Covid-19 Krízová linka pomoci (chat, email, telefón, video) – www.krizovalinkapomoci.sk alebo telefonicky: 0800 500 333
  • Linka detskej istoty – tel.: 116 111
  • Rodičovská poradňa – tel.: 116 000
  • Linka dôvery Nezábudka – 0800 800 566; www.linkanezabudka.sk
  • Linka detskej dôvery – 0907 401 749; www.linkadeti.sk

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade akútnej a urgentnej požiadavky sme tu pre Vás

na tel. čísle: 0950 398 966

alebo prostredníctvom e-mailového kontaktu
e-mail: poradna@cpppaprv.sk

Odborné vyšetrenia a aktivity, kt. nie je možné podľa aktuálnej situácie realizovať (narp. na školách) budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 18.02.2021 Mgr. Marta Podhorínová, riaditeľka