Blog Archives

Zmena e-mailovej schránky (Zrušenie e-mailovej schránky ppprv@stonline.sk)

Vážení rodičia, klienti, školy a školské zariadenia,

z dôvodu ukončenia poskytovania služieb elektronickej pošty/schránky zo strany spol. Slovak Telekom, a.s. od 31.12.2020 (https://www.telekom.sk/wiki/internet/ukoncenie-sluzieb-elektronickej-posty) si Vás Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava dovoľuje informovať o zmene a zriadení novej e-mailovej schránky pre Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Rožňava, Letná 44, 048 01 Rožňava (CPPPaP Rožňava).

Nová e-mailová adresa CPPPaP Rožňava je s účinnosťou od 8.7.2020: poradna@cpppaprv.sk

Prosíme Vás preto, aby ste všetky e-mailove správy od 8.7.2020 zasielali na poradna@cpppaprv.sk, kde bude Vaša požiadavka zaevidovaná a vybavená.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste zmenu e-mailovej adresy na poradna@cpppaprv.sk realizovali aj Vy vo Vašich registroch, systémoch a adresároch.

Za komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.

V prípade otázok na neváhajte kontaktovať e-mailom (poradna@cpppaprv.sk) alebo telefonicky.

Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. Marta Podhorínová, riaditeľka CPPPaP Rožňava

Sprievodca školským rokom 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva záväzné pokyny k organizácii školského roka 2020/2021.

Sprievodca školským rokom 2020/2021 (bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Branislavom Gröhlingom. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020.

dostupné k stiahnutiu sú tu:

https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom-20202021/

Usmernenie k prevádzke poradenských zariadení

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/poradenske-zariadenia

Usmernenie k prevádzke poradenských zariadení na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/3991/2020 zo dňa 13.5.2020 a Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo zo dňa 19.5.2020.

Čestné prehlásenie COVID-19

Na základe Smernice CPPPaP Rožňava č. 3/2020 a Usmernenia k prevádzke poradenských zariadení na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/3991/2020 zo dňa 13.5.2020 a Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo zo dňa 18.5.2020 je povinné vyplnenie Čestného prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave seba a dieťaťa(klienta/-ky) priniesť so sebou na vyšetrenie.

Čestné prehlásenie je dostupné na stiahnutie na nasledovných odkazoch tu:

Rozhodnutia a usmernenia MŠVVaŠ SR v čase COVID-19

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vám prináša všetky rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 na sumárnej stránke tu:

https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/

www.ucimenadialku.sk – Portál pre žiakov a rodičov v čase mimoriadneho stavu.

MŠVVaŠ SR v spolupráci s mimovládnymi organizáciami spustilo portál pre žiakov a rodičov, ktorý poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu:

www.ucimenadialku.sk

Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, ale aj zriaďovateľom škôl a žiakom, študentom a rodičom, zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení v oblasti školstva. Zároveň stránka ponúka inšpirácie a kontakty na možnosti podpory pre rodičov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by im mohli čiastočne uľahčiť situáciu. Sú na nej sústredené všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby sa nimi mohli tieto zariadenia jasne a jednoznačne riadiť.
Okrem toho na tejto stránke nájdete prehľad elektronických zdrojov dostupných on-line, ktoré sú určené pre učiteľov, žiakov a rodičov. Zoznam sa zameriava na zdroje pre materské, základné a stredné školy. Nachádzajú sa tu odkazy na rozmanité druhy materiálov, ako sú napr. interaktívne učebné materiály pre žiakov, náučné videá, interaktívne cvičenia a testy, elektronické učebnice, metodické materiály pre učiteľov či mobilné aplikácie.
Pre čo najširšie použitie sme do zoznamu zaradili výlučne zdroje, ktoré sú v slovenskom alebo českom jazyku a vo väčšine prípadov sú dostupné zadarmo.
Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov. Mnohé spoločnosti poskytujúce on-line vzdelávanie sa rozhodli zadarmo sprístupniť svoj obsah po dobu trvania mimoriadnej situácie.

Stránka sa bude priebežne aktualizovať. Akékoľvek námety, inšpirácie, pripomienky a otázky je možné zasielať na info@ucimenadialku.sk.

Zmena opatrenia – výnimka, poradenské centrá, strava, rehabilitácie

Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky a v záujme podpory a zlepšovania zdravotného stavu klientov je možné za dodržania protiepidemických opatrení povoliť činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva) a činnosť rehabilitačných stredísk s ambulantnou formou. 

V školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie a v rehabilitačných strediskách s ambulantnou formou sociálnej služby platia všeobecné protiepidemické opatrenia, platné pre otvorené prevádzky, samozrejme, pri zohľadnení špecifických podmienok týchto zariadení.

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sú súčasne povinné:

· pravidelne sledovať zdravotný stav osôb, zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa),

·         obmedziť odbornú činnosť s klientmi na urgentné prípady za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení,

·         zabezpečiť starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii online a telefonicky,

·         uzatvoriť zariadenia pre verejnosť, zakázať návštevy a pohyb cudzích osôb v priestoroch.

Úrad verejného zdravotníctva SR spolupracoval pri zmene opatrenia s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_vynimka_poradenske_centra_strava_rehabilitacie_12_05_2020_MSVVS.pdf

Termíny a organizácia prijímacích skúšok na stredné školy

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020, v prípade prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov je to obdobie od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

viac informácií na stránke MŠVVaŠ SR:

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov v ZŠ

Štátny pedagogický ústav odporúča  prioritne sa zamerať na plnenie výkonových a obsahových štandardov v hlavných vzdelávacích oblastiach.

Obsah vzdelávania vymedzuje hlavné vzdelávacie oblasti s časovým vymedzením indikatívnej záťaže v rámci dištančného vzdelávania a komplementárne vzdelávacie oblasti s doplnkovými aktivitami nad rámec vzdelávacej záťaže, príp. s integráciou do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí. Odporúča sa sústrediť na ťažiskové učivo daného ročníka, ktoré vymedzil ŠPÚ. Pokiaľ učitelia témy so žiakmi absolvovali, zamerajú sa na ich prehlbovanie, opakovanie a rozvíjanie komplexných nadpredmetových kompetencií žiakov, pokiaľ ich neabsolvovali a sú v online spojení so všetkými žiakmi, zaradia ich ako nové učivo a pokiaľ so žiakmi nie sú v online spojení prezentáciu nového učiva v rámci hlavných vzdelávacích oblastí minimalizujú a sústredia sa na opakovanie, upevňovanie a prehlbovanie už prebratého učiva. 

Týždenný rozvrh je založený na striedaní jednotlivých vzdelávacích oblastí s predmetmi, zostavuje ho triedny učiteľ, ktorý zároveň koordinuje distribúciu vzdelávacích aktivít žiakom a ich zákonným zástupcom. Pre prvé štyri ročníky sa odporúča v rámci jedného dňa kombinovať dve hlavné vzdelávacie oblasti, pričom vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia by mala mať každodenné zastúpenie. Vo vyšších ročníkoch sa odporúča pre každý deň v týždni určiť samostatne jednu z hlavných vzdelávacích oblastí alebo kombinovať dve vzdelávacie oblasti. Pokiaľ je vyučovanie založené na využívaní on-line platforiem, odporúča sa, aby sa úlohy a aktivity z hlavných vzdelávacích oblastí posielali žiakom jedenkrát denne v dohodnutom čase (optimálne medzi 8:00 – 16:00). Ak nie je, doručovanie úloh, materiálov a aktivít žiakom sa určí na jeden deň v týždni. Odporúča sa, aby jednotliví pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci mali vyhradený čas na konzultácie (telefonické, on-line) so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.

Indikatívna záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas, strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania; čas, potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané či distribuované žiakom počas on-line vyučovania, telefonicky, e-mailom alebo v papierovej forme; čas, strávený samoštúdiom). V jednotlivých ročníkoch základnej školy sa vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti plánuje tak, aby bol dodržaný tento rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov (1.-3. ročník 5 – 8 h/týždenne, 4.-5. ročník 8 – 10 h/týždenne, 6.-7. ročník 10 – 15 h/týždenne, 8.-9. ročník 12 – 15 h/týždenne). 

viac informácií na stránke MŠVVaŠ SR:

https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/odporucanie-statneho-pedagogickeho-ustavu-pocas-preruseneho-vyucovania-uzitocne-linky.html

Metodické usmernenie CPPPaP a CŠPP v oblasti posudzovania školskej pripravenosti v čase prerušenia prevádzky školských zariadení

Milé kolegyne, milí kolegovia!

V tomto období v bezkrízovom režime bol v poradenských zariadeniach čas posudzovania pripravenosti detí na školu.  Vzhľadom na súčasné okolnosti musíme k tejto činnosti pristúpiť netradične. Prečítajte si viac: