Blog Archives

Oznam pre klientov a školy

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a záverov Ústredného krízového štábu, ako aj usmernení MŠVVaŠ SR

p r e r u š u j e
poskytovanie priamych odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 30.3.2020 do odvolania.

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade naliehavej požiadavky sme tu pre vás v zmenenom režime v parcovných dňoch v čase od 9:00 do 11:00 hod.

prostredníctvom telefonického alebo mailového kontaktu:

Mobil: 0950 398 966
E-mail: ppprv@stonline.sk

alebo mailových kontaktov na odborných zamestnancov uvedených na tejto webovej stránke v sekci Kontakt.

Odborné vyšetrenia a aktivity budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 27.3.2020 Mgr. Marta Podhorínová, riaditeľka

Usmernenie k šíreniu koronavírusu – COVID-19

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 Vám prinášame sumár opatrení a usmernení:

Prehľad usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ku koronavírusu COVID-19.

Call centrá:

  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812
Ako znizit riziko infekcie koronavirusom

Poradenské Call centrum rezortu školstva

Učitelia a rodičia sa môžu od 26.03.2020 obracať so svojimi otázkami k aktuálnej situácii šíriacej sa ep.idémie koronavírusu na odborníkov call centra rezortu školstva. K dispozícii im bude v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese: helpdesk@iedu.sk.

Call centrum rezortu školstva bude môcť vybaviť v priemere 50 – 70 hovorov za hodinu. Momentálne disponuje 5 pracovníkmi, ktorí dnes ukončili školenie, aby vedeli adekvátne reagovať na otázky učiteľov aj verejnosti. V tejto súvislosti by sme radi zdôraznili, že ministerstvo školstva disponuje obmedzeným počtom liniek, a tak sa potenciálne môže stať, že pri veľkom nápore sa občania nebudú môcť okamžite dovolať do call centra. V takomto prípade odporúčame kontaktovať zamestnancov rezortu cez email, na ktorý im bude doručená odpoveď.

Poradenský servis pre materské, základné a stredné školy dnes spustil aj Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Jeho cieľom je prispieť k zabezpečeniu kontinuity plnenia štátnych vzdelávacích programov v súvislosti s prerušením výučby v školách z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu.

So svojimi otázkami z oblasti štátnych vzdelávacích programov a vzdelávacích štandardov sa môžu školy obracať na ŠPÚ prostredníctvom e-mailu: spu@statpedu.sk alebo priamo na konkrétnych odborníkov podľa zamerania pre tieto oblasti:

Zdroj:

Portál pre žiakov a rodičov v čase mimoriadneho stavu.

MŠVVaŠ SR v spolupráci s mimovládnymi organizáciami spustilo portál pre žiakov a rodičov, ktorý poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu:

www.ucimenadialku.sk

Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, ale aj zriaďovateľom škôl a žiakom, študentom a rodičom, zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení v oblasti školstva. Zároveň stránka ponúka inšpirácie a kontakty na možnosti podpory pre rodičov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by im mohli čiastočne uľahčiť situáciu. Sú na nej sústredené všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby sa nimi mohli tieto zariadenia jasne a jednoznačne riadiť.
Okrem toho na tejto stránke nájdete prehľad elektronických zdrojov dostupných on-line, ktoré sú určené pre učiteľov, žiakov a rodičov. Zoznam sa zameriava na zdroje pre materské, základné a stredné školy. Nachádzajú sa tu odkazy na rozmanité druhy materiálov, ako sú napr. interaktívne učebné materiály pre žiakov, náučné videá, interaktívne cvičenia a testy, elektronické učebnice, metodické materiály pre učiteľov či mobilné aplikácie.
Pre čo najširšie použitie sme do zoznamu zaradili výlučne zdroje, ktoré sú v slovenskom alebo českom jazyku a vo väčšine prípadov sú dostupné zadarmo.
Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov. Mnohé spoločnosti poskytujúce on-line vzdelávanie sa rozhodli zadarmo sprístupniť svoj obsah po dobu trvania mimoriadnej situácie.

Stránka sa bude priebežne aktualizovať. Akékoľvek námety, inšpirácie, pripomienky a otázky je možné zasielať na info@ucimenadialku.sk.

Stanovisko VÚDPaP a CPPPaP k premietaniu filmu “Kto je ďalší?” na základných a stredných školách.

Vážená pani riaditeľka/Vážený pán riaditeľ,

na základe Pedagogicko-organizačných pokynov na šk. rok 2019/2020 (POP 2019/2020), je odporúčané vopred si preveriť ponúkané preventívne aktivity a programy s cieľom predísť prípadnému nežiaducemu vplyvu laických a neodborných aktivít, ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na deti a žiakov.

Vás CPPPaP Rožňava z dôvodu otvorenia diskusie o filme „Kto je ďalší?“ a rôznorodosti postojov k jeho filmovému spracovaniu a obsahu tém, Vás chceme požiadať, aby ste dané filmové dielo aktuálne nezaraďovali do výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov. Predmetné odporúčanie je v súlade s odporúčaniami CPPPaP Karpatská 8, Košice, ktoré je poverené orgánom miestnej štátnej správy v školstve metodickým usmerňovaním poradenských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti.

V súčasnej dobe prebieha opätovné odborné prehodnotenie filmu v gescii Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42 Bratislava, ktorý konštatuje:

“Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie konštatuje, že vo filme absentuje tzv. pozitívny jazyk, to znamená empatické formulácie, podporné vety, reflektujúce stav osôb, ktoré vo filme vystupujú. Film nenapĺňa základný edukatívny rozmer – edukáciu pozitívnym prístupom..”

Záverečné stanovisko VÚDPaP je dostupné tu: https://vudpap.sk/stanovisko-vudpap-k-premietaniu-filmu-kto-je-dalsi-na-zakladnych-skolach/

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním (MŠ; ZŠ; SŠ)

Štátny pedagogický ústav vypracoval vzdelávacie programy pre žiakov so ZZ a VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM platné od 1.9.2016 pre ZŠ a SŠ a od 1.9.2017 pre MŠ
Vzdelávacie programy sú zverejnené na stránke ŠPÚ – http://bit.ly/2w5v8mo

MŠVVaŠ SR v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydalo Dodatok č. 1, ktorým sa menia vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre základné vzdelávanie, schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 17. augusta 2018 pod číslom 2018/11398:1-10L0 s účinnosťou od 1. septembra 2018.
Dodatok MŠVVaŠ SR č. 2018/11398:1-10L0 je dostupný na stiahnutie: http://www.minedu.sk/data/att/13470.pdf

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo Dodatok č. 2, ktorým sa dopĺňajú vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním pre základné vzdelávanie pre účely školskej integrácie dňa 25. januára 2019 pod číslom 2019/6550:2-A1040 s účinnosťou od 1. februára 2019.
Dodatok č. 2 MŠVVaŠ SR (č. 2019/6550:2-A1040) upravuje využívanie individuálneho vzdelávacieho programu pri vzdelávaní žiakov formou školskej integrácie a využívanie správ z diagnostických vyšetrení z školských poradenských zariadení.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo Dodatok č.1, ktorým sa dopĺňajú vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie pre účely školskej integrácie dňa 30. októbra 2019 pod číslom 2019/16665:2-A1040 s účinnosťou od 1. februára 2020.
Dodatok č. 1 MŠVVaŠ SR (č. 2019/16665:2-A1040) upravuje využívanie individuálneho vzdelávacieho programu pri vzdelávaní detí formou školskej integrácie a využívanie správ z diagnostických vyšetrení z školských poradenských zariadení.

Viac informácii sa dočítate priamo na stránke Štátneho pedagogického ústavu: http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/

Pracovná porada riaditeliek/-ov a pedagógov materských škol (MŠ) okresu Rožňava.

Dňa 05.11.2019 (utorok) o 9.00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada riaditeliek a pedagógov materských škol (MŠ) okresu Rožňava. 

Pozvánka a program pracovnej porady dostupné k stiahnutiu: https://app.box.com/s/du2jpn61zblwy4agfu90js9cvrqpzalz.

Pracovná porada – Školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní a sociálnych pedagógov ZŠ a SŠ okresu Rožňava

Dňa 3. 10. 2019 (štvrtok) o 9.00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní, sociálnych pedagógov základných a stredných škôl v okrese Rožňava. Pozvánka a program workshopu dostupné k stiahnutiu: TU.

Pracovná porada – Výchovných poradcov, školských psychológov a školských špeciálnych-pedagógov ZŠ a SŠ

Dňa 1. 10. 2019 (utorok) o 9.00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční odborný seminár VP, ŠP a ŠŠP základných a stredných škôl v okrese Rožňava.

Pozvánka a program odb. seminára dostupné k stiahnutiu: TU

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020 (ďalej len „POP“) boli schválené ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019.


Cieľom POP je usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.


Obsahujú informácie, pokyny, odporúčania, usmernenia pre školy a školské zariadenia, termíny školských prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky, ako aj zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov, ktoré vstúpili do platnosti od vydania POP na školský rok 2018/2019.

POP 2019/2020 sú dostupné k stiahnutiu na nasl. linku: http://www.minedu.sk/data/att/14770.pdf