Blog Archives

Stanovisko VÚDPaP a CPPPaP k premietaniu filmu “Kto je ďalší?” na základných a stredných školách.

Vážená pani riaditeľka/Vážený pán riaditeľ,

na základe Pedagogicko-organizačných pokynov na šk. rok 2019/2020 (POP 2019/2020), je odporúčané vopred si preveriť ponúkané preventívne aktivity a programy s cieľom predísť prípadnému nežiaducemu vplyvu laických a neodborných aktivít, ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na deti a žiakov.

Vás CPPPaP Rožňava z dôvodu otvorenia diskusie o filme „Kto je ďalší?“ a rôznorodosti postojov k jeho filmovému spracovaniu a obsahu tém, Vás chceme požiadať, aby ste dané filmové dielo aktuálne nezaraďovali do výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov. Predmetné odporúčanie je v súlade s odporúčaniami CPPPaP Karpatská 8, Košice, ktoré je poverené orgánom miestnej štátnej správy v školstve metodickým usmerňovaním poradenských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti.

V súčasnej dobe prebieha opätovné odborné prehodnotenie filmu v gescii Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42 Bratislava, ktorý konštatuje:

“Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie konštatuje, že vo filme absentuje tzv. pozitívny jazyk, to znamená empatické formulácie, podporné vety, reflektujúce stav osôb, ktoré vo filme vystupujú. Film nenapĺňa základný edukatívny rozmer – edukáciu pozitívnym prístupom..”

Záverečné stanovisko VÚDPaP je dostupné tu: https://vudpap.sk/stanovisko-vudpap-k-premietaniu-filmu-kto-je-dalsi-na-zakladnych-skolach/

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním (MŠ; ZŠ; SŠ)

Štátny pedagogický ústav vypracoval vzdelávacie programy pre žiakov so ZZ a VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM platné od 1.9.2016 pre ZŠ a SŠ a od 1.9.2017 pre MŠ
Vzdelávacie programy sú zverejnené na stránke ŠPÚ – http://bit.ly/2w5v8mo

MŠVVaŠ SR v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydalo Dodatok č. 1, ktorým sa menia vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre základné vzdelávanie, schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 17. augusta 2018 pod číslom 2018/11398:1-10L0 s účinnosťou od 1. septembra 2018.
Dodatok MŠVVaŠ SR č. 2018/11398:1-10L0 je dostupný na stiahnutie: http://www.minedu.sk/data/att/13470.pdf

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo Dodatok č. 2, ktorým sa dopĺňajú vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním pre základné vzdelávanie pre účely školskej integrácie dňa 25. januára 2019 pod číslom 2019/6550:2-A1040 s účinnosťou od 1. februára 2019.
Dodatok č. 2 MŠVVaŠ SR (č. 2019/6550:2-A1040) upravuje využívanie individuálneho vzdelávacieho programu pri vzdelávaní žiakov formou školskej integrácie a využívanie správ z diagnostických vyšetrení z školských poradenských zariadení.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo Dodatok č.1, ktorým sa dopĺňajú vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie pre účely školskej integrácie dňa 30. októbra 2019 pod číslom 2019/16665:2-A1040 s účinnosťou od 1. februára 2020.
Dodatok č. 1 MŠVVaŠ SR (č. 2019/16665:2-A1040) upravuje využívanie individuálneho vzdelávacieho programu pri vzdelávaní detí formou školskej integrácie a využívanie správ z diagnostických vyšetrení z školských poradenských zariadení.

Viac informácii sa dočítate priamo na stránke Štátneho pedagogického ústavu: http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/

Pracovná porada riaditeliek/-ov a pedagógov materských škol (MŠ) okresu Rožňava.

Dňa 05.11.2019 (utorok) o 9.00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada riaditeliek a pedagógov materských škol (MŠ) okresu Rožňava. 

Pozvánka a program pracovnej porady dostupné k stiahnutiu: https://app.box.com/s/du2jpn61zblwy4agfu90js9cvrqpzalz.

Pracovná porada – Školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní a sociálnych pedagógov ZŠ a SŠ okresu Rožňava

Dňa 3. 10. 2019 (štvrtok) o 9.00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní, sociálnych pedagógov základných a stredných škôl v okrese Rožňava. Pozvánka a program workshopu dostupné k stiahnutiu: TU.

Pracovná porada – Výchovných poradcov, školských psychológov a školských špeciálnych-pedagógov ZŠ a SŠ

Dňa 1. 10. 2019 (utorok) o 9.00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční odborný seminár VP, ŠP a ŠŠP základných a stredných škôl v okrese Rožňava.

Pozvánka a program odb. seminára dostupné k stiahnutiu: TU

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020 (ďalej len „POP“) boli schválené ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019.


Cieľom POP je usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.


Obsahujú informácie, pokyny, odporúčania, usmernenia pre školy a školské zariadenia, termíny školských prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky, ako aj zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov, ktoré vstúpili do platnosti od vydania POP na školský rok 2018/2019.

POP 2019/2020 sú dostupné k stiahnutiu na nasl. linku: http://www.minedu.sk/data/att/14770.pdf

Smernica MŠVVaŠ SR k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.

Ministerstvo školstva vydalo Smernicu č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach s účinnoťou od 1. septembra 2018.
Zrušuje sa tak Metodické usmernenie č. 7/2006-R MŠVVaŠ SR z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.

Smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia podľa ustanovení školského zákona.

Dostupná je k stiahnutiu: Smernica č. 36/2018

Preventívny program kyberšikanovania pre stredné školy

Na podklade zamerania a obsahu odbornej činnosti CPPPaP Rožňava v oblasti prevencie kyberšikanovania a šikanovania, Smernice MŠVVaŠ SR k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach (č. 36/2018), ale aj aktuálnosti problému kyberšikanovania Vám CPPPaP Rožňava v spolupráci s SOŠ technickou v Rožňave ponúka užitočné nástroje k priamej realizácii prevencie kyberšikanovania v školách a školských zariadeniach:

Preventívny program kyberšikanovania pre stredné školy  k stiahnutiu – tu.

Viac informácií o preventívnom programe, realizácii a jeho overení priamo v prostredí strednej školy sa dočítate tu: LORINCZ, P. 2017. Preventívny program kyberšikanovania pre stredné školy. In: Pedagogické rozhľady. Odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia. 1 (26), p.: 26-30. ISSN 1335 – 0404.

Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR k cieľovým skupinám v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP a CŠPP

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 26.4.2019 vydalo Metodické usmernenie školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie z dôvodu jasného vymedzenia zamerania na rozdielne cieľové skupiny centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie a centra špeciálno–pedagogického poradenstva v súlade so školským zákonom, v prospech klienta.

Celé znenie metodického usmernenia nájdete TU.

Odborný seminár – Výchovných poradcov ZŠ a SŠ okresu Rožňava

Dňa 4. 6. 2019 (utorok) o 9.00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční odborný seminár pre výchovných poradcov základných a stredných škôl v okrese Rožňava.
Pozvánka a program seminára  dostupné k stiahnutiu TU