Blog Archives

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2020!

Milí klient, rodičia, školy, učitelia, odborní zamestnanci a sledovatelia našej webovej stránky,

aj v týchto časoch je možné pripomenúť si  novembrové dni ináč…

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.

  • Od roku 2015 sa 18. november stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním
  • 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí
  • 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

Deň 19.11. je na Slovenku známy akciou pod názvom BUBNOVAČKA – ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ (viac informácií v texte a cez priložené linky)

Téma prevencie násilia v čase detstva je možno v týchto časoch sociálnej izolácie detí ešte dôležitejšia, a preto možno aj v týchto ťažkých časoch,  by bolo dobré si ju pripomenúť.

Relevantné informácie k akcii a prevencii násilia páchaného na deťoch sú aj na www.detstvobeznasilia.skhttps://kozmove-dobrodruzstva.sk/

Zoznam tém videí

Viac o akcii 19.11.2020 tu: https://bit.ly/38Y5eav

Oznam pre klientov a školy (od 09.11.2020) [aktualizované 23.11.2020]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 16/2020 z 13. novembra 2020, prijatých uznesení vlády č. 718, č. 704, č. 693 a č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. 09.2020, Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Č.: 2020/18259:2-A1810 z 12.11.2020; Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/18259:1-A1810 zo dňa 02.11.2020; Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020, postupujúc podľa Vyhlášky ÚVZ, Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 25/2020 z 13. novembra 2020 a aktuálnych opatrení ÚVZ a Manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021, Usmernenia VÚDPaP pre CPPPaP/CŠPP Usmernenia VÚDPaP zo dňa 29.10.2020 a Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

umožňuje
poskytovanie priamych odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 09.11.2020

Odôvodnenie: Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosti, ktoré vyplývajú z protiepidemiologických opatrení je realizovaná odborná činnosť a starostlivosť v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP Rožňava z dôvodu poskytnutia odbornej starostlivosti na základe doručenej žiadosti o odbornú činnosti zákonného zástupcu/klienta/školy.

CPPPaP Rožňava teda okrem dištančnej formy poskytovania odbornej starostlivosti našim klientom pokračuje v poskytovaní odbornej starostlivosti aj v priamom kontakte odborného zamestnanca v priestoroch CPPPaP Rožňava, avšak len s 1 osobou / dieťaťom, žiakom, zákonným zástupcom /, nie skupinovo, za zvýšených hygienických opatrení s dôrazom na ochranu zdravia zúčastnených strán, rešpektujúc usmernenia MŠVVaŠ SR, ÚVZ SR vyplývajúcich z protiepidem. opatrení týkajúcich sa COVID-19.

Potrebné je predtým telefonicky/e-mailom sa objednať na nižšie uvedených kontaktoch.
Odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci CPPPaP počas prevádzky CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia.

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade naliehavej požiadavky sme tu pre Vás v štandardnom pracovnom režime v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30 hod.

prostredníctvom telefonického alebo mailového kontaktu:

Mobil: 0950 398 966
Tel.: +421 58 488 70 60
E-mail: poradna@cpppaprv.sk

alebo mailových kontaktov na odborných zamestnancov uvedených na tejto webovej stránke v sekci Kontakt.

Odborné vyšetrenia a aktivity, kt. nie je možné podľa aktuálnej situácie realizovať (narp. na školách) budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 08.11.2020 Mgr. Marta Podhorínová, riaditeľka

Zmena e-mailovej schránky (Zrušenie e-mailovej schránky ppprv@stonline.sk)

Vážení rodičia, klienti, školy a školské zariadenia,

z dôvodu ukončenia poskytovania služieb elektronickej pošty/schránky zo strany spol. Slovak Telekom, a.s. od 31.12.2020 (https://www.telekom.sk/wiki/internet/ukoncenie-sluzieb-elektronickej-posty) si Vás Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava dovoľuje informovať o zmene a zriadení novej e-mailovej schránky pre Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Rožňava, Letná 44, 048 01 Rožňava (CPPPaP Rožňava).

Nová e-mailová adresa CPPPaP Rožňava je s účinnosťou od 8.7.2020: poradna@cpppaprv.sk

Prosíme Vás preto, aby ste všetky e-mailove správy od 8.7.2020 zasielali na poradna@cpppaprv.sk, kde bude Vaša požiadavka zaevidovaná a vybavená.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste zmenu e-mailovej adresy na poradna@cpppaprv.sk realizovali aj Vy vo Vašich registroch, systémoch a adresároch.

Za komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.

V prípade otázok na neváhajte kontaktovať e-mailom (poradna@cpppaprv.sk) alebo telefonicky.

Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. Marta Podhorínová, riaditeľka CPPPaP Rožňava

Rozhodnutia a usmernenia MŠVVaŠ SR v čase COVID-19

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vám prináša všetky rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 na sumárnej stránke tu:

https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/

Oznam pre klientov a školy (od 02.11.2020 do 08.11.2020)

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že na základe prijatého uznesenia vlády č. 693 a č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. 09.2020, Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020, postupujúc podľa Vyhlášky ÚVZ a aktuálnych opatrení ÚVZ a Manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021, Usmernenia VÚDPaP pre CPPPaP/CŠPP Usmernenia VÚDPaP zo dňa 29.10.2020 a Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

umožňuje
poskytovanie priamych odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 02.11.2020 do 08.11.2020.

Odôvodnenie: Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosť, ktorá vyplýva z obmedzenia pohybu osôb podľa vyššie citovaného právneho predpisu č. 290/2020 Z. z. do odvolania, Uznesenia vlády č. 693 z 28.10.2020 rozširuje ďalšie opatrenia v rámci vyhlásenia núdzového stavu čl.5 ústavného zákona č.227/2020 Z .z. a obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. 11. 2020 do 8. 11. 2020, toto obmedzenie sa nevzťahuje v bode 13. nasl: “na cestu dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie(klientovi, žiakovi, rodičovi je tak umožnené prísť do zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP Rožňava z dôvodu poskytnutia odbornej starostlivosti).

CPPPaP Rožňava teda okrem dištančnej formy poskytovania odbornej starostlivosti našim klientom bude pokračovať v poskytovaní odbornej starostlivosti aj v priamom kontakte odborného zamestnanca, avšak len s 1 osobou / dieťaťom, žiakom, zákonným zástupcom /, nie skupinovo, za zvýšených hygienických opatrení s dôrazom na ochranu zdravia zúčastnených strán, rešpektujúc usmernenia MŠVVaŠ SR vyplývajúcich z celoplošného testovania “Spoločná zodpovednosť” a ÚVZ. Potrebné je predtým telefonicky/e-mailom sa objednať na nižšie uvedených kontaktoch.
Odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci CPPPaP počas prevádzky CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia.

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade naliehavej požiadavky sme tu pre vás v zmenenom režime v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30 hod.

prostredníctvom telefonického alebo mailového kontaktu:

Mobil: 0950 398 966
Tel.: +421 58 488 70 60
E-mail: poradna@cpppaprv.sk

alebo mailových kontaktov na odborných zamestnancov uvedených na tejto webovej stránke v sekci Kontakt.

Odborné vyšetrenia a aktivity budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 30.10.2020 Mgr. Marta Podhorínová, riaditeľka

Metodické usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách a v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Štátny pedagogický ústav pripravil Metodické usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a v ZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami platné od 26.10.2020.

Oznam pre klientov a školy (od 26.10.2020 do 30.10.2020)

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. 09.2020, Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020, postupujúc podľa aktuálnych opatrení ÚVZ a Manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021, Usmernenia VÚDPaP pre CPPPaP/CŠPP a Zákonníka práce § 52

p r e r u š u j e
poskytovanie priamych odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 26.10.2020 do 30.10.2020.

Odôvodnenie: Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosť, ktorá vyplýva z obmedzenia pohybu osôb podľa vyššie citovaného právneho predpisu č. 290/2020 Z. z. do odvolania, ako aj na skutočnosť, že k výnimkám z predmetného obmedzenia nepatrí sprevádzanie dieťaťa do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ani dochádzanie plnoletého klienta do tohto zariadenia, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci CPPPaP počas prevádzky CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia.

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade naliehavej požiadavky sme tu pre vás v zmenenom režime v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hod.

prostredníctvom telefonického alebo mailového kontaktu:

Mobil: 0950 398 966
Tel.: +421 58 488 70 60
E-mail: poradna@cpppaprv.sk

alebo mailových kontaktov na odborných zamestnancov uvedených na tejto webovej stránke v sekci Kontakt.

Odborné vyšetrenia a aktivity budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 23.10.2020 Mgr. Marta Podhorínová, riaditeľka

Usmernenie k prevádzke poradenských zariadení (aktualizované 29.10.2020)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky prevádzky pre školský rok 2020/2021.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 693 z 28. 10. 2020

MŠVVaŠ SR zverejnilo Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

Manuál pre zariadenia výchovného poradenstva stanovuje základné prevádzkové podmienky pre zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (t. j. centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) po dobu trvania potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

AKTUÁLNE USMERNENIA MŠVVaŠ PRE ZARIADENIA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA tu: https://www.minedu.sk/specialne-skoly-a-zariadenia-vychovneho-poradenstva-aktualizovane-23-10-2020/

alebo tu: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/specialne-skoly-a-zariadenia-vychovneho-poradenstva

Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020: https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-pre-skoly-od-26-oktobra-2020/

Viac sa dočítate tu:

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/poradenske-zariadenia

Sprievodca školským rokom 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva záväzné pokyny k organizácii školského roka 2020/2021.

Sprievodca školským rokom 2020/2021 (bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Branislavom Gröhlingom. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020.

dostupné k stiahnutiu sú tu:

https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom-20202021/

Čestné prehlásenie COVID-19

Na základe Smernice CPPPaP Rožňava č. 3/2020 a Usmernenia k prevádzke poradenských zariadení na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/3991/2020 zo dňa 13.5.2020 a Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo zo dňa 18.5.2020 je povinné vyplnenie Čestného prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave seba a dieťaťa(klienta/-ky) priniesť so sebou na vyšetrenie.

Čestné prehlásenie je dostupné na stiahnutie na nasledovných odkazoch tu: