Blog Archives

Sprievodca školským rokom 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva záväzné pokyny k organizácii školského roka 2020/2021.

Sprievodca školským rokom 2020/2021 (bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Branislavom Gröhlingom. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020.

dostupné k stiahnutiu sú tu:

https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom-20202021/

Technická porucha – Oznam pre klientov a školy

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava oznamuje, že od 10.6.2020 registruje technickú poruchu na ústredni telefónnych liniek CPPPaP Rožňava, na základe ktorej sú telefónne kontakty na pevné linky nedostupné.

Pri telefonickom kontakte CPPPaP Rožňava využite prosím mobilné telefónne číslo: 0950 398 966 resp. e-mailové kontakty v sekcii KONTAKT

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 10.6.2020 Mgr. Marta Podhorínová, riaditeľka

Usmernenie k prevádzke poradenských zariadení

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/poradenske-zariadenia

Usmernenie k prevádzke poradenských zariadení na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/3991/2020 zo dňa 13.5.2020 a Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo zo dňa 19.5.2020.

Čestné prehlásenie COVID-19

Na základe Smernice CPPPaP Rožňava č. 3/2020 a Usmernenia k prevádzke poradenských zariadení na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/3991/2020 zo dňa 13.5.2020 a Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo zo dňa 18.5.2020 je povinné vyplnenie Čestného prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave seba a dieťaťa(klienta/-ky) priniesť so sebou na vyšetrenie.

Čestné prehlásenie je dostupné na stiahnutie na nasledovných odkazoch tu:

Rozhodnutia a usmernenia MŠVVaŠ SR v čase COVID-19

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vám prináša všetky rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 na sumárnej stránke tu:

https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/

www.ucimenadialku.sk – Portál pre žiakov a rodičov v čase mimoriadneho stavu.

MŠVVaŠ SR v spolupráci s mimovládnymi organizáciami spustilo portál pre žiakov a rodičov, ktorý poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu:

www.ucimenadialku.sk

Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, ale aj zriaďovateľom škôl a žiakom, študentom a rodičom, zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení v oblasti školstva. Zároveň stránka ponúka inšpirácie a kontakty na možnosti podpory pre rodičov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by im mohli čiastočne uľahčiť situáciu. Sú na nej sústredené všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby sa nimi mohli tieto zariadenia jasne a jednoznačne riadiť.
Okrem toho na tejto stránke nájdete prehľad elektronických zdrojov dostupných on-line, ktoré sú určené pre učiteľov, žiakov a rodičov. Zoznam sa zameriava na zdroje pre materské, základné a stredné školy. Nachádzajú sa tu odkazy na rozmanité druhy materiálov, ako sú napr. interaktívne učebné materiály pre žiakov, náučné videá, interaktívne cvičenia a testy, elektronické učebnice, metodické materiály pre učiteľov či mobilné aplikácie.
Pre čo najširšie použitie sme do zoznamu zaradili výlučne zdroje, ktoré sú v slovenskom alebo českom jazyku a vo väčšine prípadov sú dostupné zadarmo.
Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov. Mnohé spoločnosti poskytujúce on-line vzdelávanie sa rozhodli zadarmo sprístupniť svoj obsah po dobu trvania mimoriadnej situácie.

Stránka sa bude priebežne aktualizovať. Akékoľvek námety, inšpirácie, pripomienky a otázky je možné zasielať na info@ucimenadialku.sk.

Zmena opatrenia – výnimka, poradenské centrá, strava, rehabilitácie

Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky a v záujme podpory a zlepšovania zdravotného stavu klientov je možné za dodržania protiepidemických opatrení povoliť činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva) a činnosť rehabilitačných stredísk s ambulantnou formou. 

V školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie a v rehabilitačných strediskách s ambulantnou formou sociálnej služby platia všeobecné protiepidemické opatrenia, platné pre otvorené prevádzky, samozrejme, pri zohľadnení špecifických podmienok týchto zariadení.

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sú súčasne povinné:

· pravidelne sledovať zdravotný stav osôb, zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa),

·         obmedziť odbornú činnosť s klientmi na urgentné prípady za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení,

·         zabezpečiť starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii online a telefonicky,

·         uzatvoriť zariadenia pre verejnosť, zakázať návštevy a pohyb cudzích osôb v priestoroch.

Úrad verejného zdravotníctva SR spolupracoval pri zmene opatrenia s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_vynimka_poradenske_centra_strava_rehabilitacie_12_05_2020_MSVVS.pdf

Termíny a organizácia prijímacích skúšok na stredné školy

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020, v prípade prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov je to obdobie od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

viac informácií na stránke MŠVVaŠ SR:

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov v ZŠ

Štátny pedagogický ústav odporúča  prioritne sa zamerať na plnenie výkonových a obsahových štandardov v hlavných vzdelávacích oblastiach.

Obsah vzdelávania vymedzuje hlavné vzdelávacie oblasti s časovým vymedzením indikatívnej záťaže v rámci dištančného vzdelávania a komplementárne vzdelávacie oblasti s doplnkovými aktivitami nad rámec vzdelávacej záťaže, príp. s integráciou do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí. Odporúča sa sústrediť na ťažiskové učivo daného ročníka, ktoré vymedzil ŠPÚ. Pokiaľ učitelia témy so žiakmi absolvovali, zamerajú sa na ich prehlbovanie, opakovanie a rozvíjanie komplexných nadpredmetových kompetencií žiakov, pokiaľ ich neabsolvovali a sú v online spojení so všetkými žiakmi, zaradia ich ako nové učivo a pokiaľ so žiakmi nie sú v online spojení prezentáciu nového učiva v rámci hlavných vzdelávacích oblastí minimalizujú a sústredia sa na opakovanie, upevňovanie a prehlbovanie už prebratého učiva. 

Týždenný rozvrh je založený na striedaní jednotlivých vzdelávacích oblastí s predmetmi, zostavuje ho triedny učiteľ, ktorý zároveň koordinuje distribúciu vzdelávacích aktivít žiakom a ich zákonným zástupcom. Pre prvé štyri ročníky sa odporúča v rámci jedného dňa kombinovať dve hlavné vzdelávacie oblasti, pričom vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia by mala mať každodenné zastúpenie. Vo vyšších ročníkoch sa odporúča pre každý deň v týždni určiť samostatne jednu z hlavných vzdelávacích oblastí alebo kombinovať dve vzdelávacie oblasti. Pokiaľ je vyučovanie založené na využívaní on-line platforiem, odporúča sa, aby sa úlohy a aktivity z hlavných vzdelávacích oblastí posielali žiakom jedenkrát denne v dohodnutom čase (optimálne medzi 8:00 – 16:00). Ak nie je, doručovanie úloh, materiálov a aktivít žiakom sa určí na jeden deň v týždni. Odporúča sa, aby jednotliví pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci mali vyhradený čas na konzultácie (telefonické, on-line) so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.

Indikatívna záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas, strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania; čas, potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané či distribuované žiakom počas on-line vyučovania, telefonicky, e-mailom alebo v papierovej forme; čas, strávený samoštúdiom). V jednotlivých ročníkoch základnej školy sa vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti plánuje tak, aby bol dodržaný tento rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov (1.-3. ročník 5 – 8 h/týždenne, 4.-5. ročník 8 – 10 h/týždenne, 6.-7. ročník 10 – 15 h/týždenne, 8.-9. ročník 12 – 15 h/týždenne). 

viac informácií na stránke MŠVVaŠ SR:

https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/odporucanie-statneho-pedagogickeho-ustavu-pocas-preruseneho-vyucovania-uzitocne-linky.html

Metodické usmernenie CPPPaP a CŠPP v oblasti posudzovania školskej pripravenosti v čase prerušenia prevádzky školských zariadení

Milé kolegyne, milí kolegovia!

V tomto období v bezkrízovom režime bol v poradenských zariadeniach čas posudzovania pripravenosti detí na školu.  Vzhľadom na súčasné okolnosti musíme k tejto činnosti pristúpiť netradične. Prečítajte si viac: