Blog Archives

Vyhodnotenie a ukončenie rozvojového projektu „PSYCHOLOGICKÉ A ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ PORADENSTVO 2018“

CPPPaP v Rožňave v priebehu mesiacov august až december 2018 realizovalo projekt na základe Výzvy Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR  „PSYCHOLOGICKÉ A ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ PORADENSTVO 2018

Cieľom projektu bola príprava modelu zabezpečovania včasnej starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v Rožňavskom okrese prostredníctvom skvalitňovania pedagogicko-psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva.

Cieľová skupina:

 • Odborní zamestnanci CPPPaP Rožňava – získali nástroje, ktoré im umožnia efektívnejšiu a včasnú diagnostiku detí a žiakov.
 • Detí s odkladom povinnej školskej dochádzky z dôvodu nerovnomerného vývinu a deficitov v rozvoji percepčne kognitívnych a percepčne motorických funkcií, s predpokladom na prítomnosť vývinových porúch učenia a ŠVVP v okrese Rožňava.
 • Pedagógovia materských škôl okresu Rožňava.
 • Rodičia zapojených detí –  individuálne a skupinové poradenstva v oblasti domácej starostlivosti o deti so ŠVVP

Čo sa vďaka projektu zmenilo?:

 • Zvýšila a zefektívnila sa príprava detí na školu, prehĺbila sa spolupráca s rodičmi zapojených detí v oblasti pedagogicko – psychologického poradenstva.
 • Pre deti s odkladom boli vytvorené podmienky na pravidelné stretávanie sa – zabezpečenie nového mimoškolského prostredia ako kompenzácia za odloženie povinnej školskej dochádzky.
 • Zvýšila sa informovanosť pedagogických zamestnancov MŠ.
 • Odborní zamestnanci CPPPaP Rožňava – získali najnovšie diagnostické nástroje, ktoré im umožnia efektívnejšiu a včasnú diagnostiku detí a žiakov a získali stimulačné pomôcky pre včasnú intervenciu.
 • Stimulačný program bol veľmi pozitívne hodnotený deťmi a rodičmi, zvlášť z dôvodu atraktívnosti používaných pomôcok a štruktúrovania stretnutí.

Aká je nadväznosť projektu na ďalšie aktivity?

 • Stimulačný program  bude súčasťou  ponukového listu pre ďalšie školské roky,
 • Príručka pre rodičov preškoláka bude využívaná aj v budúcnosti.
 • Psychologická, špeciálno-pedagogická diagnostika, komplexná starostlivosť o klientov pomocou novozískaných nástrojov;  používanie učebných pomôcok.
 • Realizácia metodicko – odborných stretnutí s pedagógmi MŠ s cieľom poskytnutia metodiky individualizovanej práce s deťmi.

Stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava – 3. stretnutie

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov SŠ na 3. stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční 8.3.2019 (v piatok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.

Pozvánku pre SŠ a žiakov SŠ nájdete k stiahnutiu TU.

Supervízne stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava – 3. stretnutie

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov SŠ na 3. supervízne stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční 4.3.2019 (v pondelok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.

Pozvánku pre SŠ a žiakov SŠ nájdete k stiahnutiu TU.

Stretnutie PEER aktivistov – žiakov základných škôl okresu Rožňava (3. stretnutie)

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov ZŠ na druhé stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční 1.3.2019 (v piatok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.

Pozvánku pre ZŠ a žiakov ZŠ nájdete k stiahnutiu TU.

4. supervízne stretnutie PEER aktivistov – žiakov základných škôl okresu Rožňava

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov ZŠ na 4. stretnutie supervízneho rovesníckeho programu v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční 11.02.2019 (v pondelok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava

Pozvánku pre ZŠ a žiakov ZŠ nájdete k stiahnutiu TU

Supervízne stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava – 2. stretnutie

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov SŠ na 2. supervízne stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční 8.2.2019 (v piatok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava

Pozvánku pre SŠ a žiakov SŠ nájdete k stiahnutiu TU. 

Stretnutie PEER aktivistov – žiakov základných škôl okresu Rožňava (2. stretnutie)

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov ZŠ na druhé stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční 14.12.2018 (v piatok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava

Pozvánku pre ZŠ a žiakov ZŠ nájdete k stiahnutiu TU.

 

Supervízne stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov SŠ na úvodné supervízne stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční 12.12.2018 (v stredu) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava

Pozvánku pre SŠ a žiakov SŠ nájdete k stiahnutiu TU.

Potrebnými náležitosťami úvodného stretnutia a súčasťou pozvánky je aj Informovaný súhlas pre rodičov (zákonných zástupcov) k stiahnutiu tu a Návratka pre riaditeľstvo SŠ (k stiahnutiu tu).

Na úvodné stretnutie dňa 12.12.2018 Vás milí žiaci/-čky SŠ prosíme, prineste so sebou podpísané dokumenty: Informovaný súhlas a Návratku pre SŠ.

Stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov SŠ na úvodné stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční 11.12.2018 (v utorok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava

Pozvánku pre SŠ a žiakov SŠ nájdete k stiahnutiu TU. Potrebnými náležitosťami úvodného stretnutia a súčasťou pozvánky je aj Informovaný súhlas pre rodičov (zákonných zástupcov) k stiahnutiu tu a Návratka pre riaditeľstvo SŠ (k stiahnutiu tu).

Na úvodné stretnutie dňa 11.12.2018 Vás milí žiaci/-čky SŠ prosíme, prineste so sebou podpísané dokumenty: Informovaný súhlas a Návratku pre SŠ. 

 

 

 

Supervízne stretnutie odborných zamestnancov ZŠ a SŠ okresu Rožňava

CPPPaP v Rožňave pozýva odborných zamestnancov (školských psychológov a sociálnych pedagógov) ZŠ a SŠ na supervízne stretnutie v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční 29.11.2018 (vo štvrtok) od 13.00 v  CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava

Pozvánku pre OZ ZŠ a SŠ nájdete k stiahnutiu TU.