Blog Archives

Stretnutie PEER aktivistov – žiakov základných škôl okresu Rožňava

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov ZŠ na úvodné  (1. ) stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční 30.11.2018 (v piatok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava

Pozvánku pre ZŠ a žiakov ZŠ nájdete k stiahnutiu TU

Supervízne stretnutie PEER aktivistov – žiakov základných škôl okresu Rožňava

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov ZŠ na 2. stretnutie supervízneho rovesníckeho programu v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční 27.11.2018 (v utorok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava

Pozvánku pre ZŠ a žiakov ZŠ nájdete k stiahnutiu TU

Pracovná porada riaditeľov a pedagógov materských škol (MŠ) okresu Rožňava.

Dňa 06.11. 2018 (utorok) o 9.00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada riaditeľov a pedagógov materských škol (MŠ) okresu Rožňava. Pozvánka a program pracovnej porady dostupné k stiahnutiu: https://bit.ly/2AhOQAb.

16

Pracovná porada – Koordinátorov prevencie a sociálnych pedagógov ZŠ a SŠ okresu Rožňava

Dňa 04. 10. 2018 (štvrtok) o 9:00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada koordinátorov prevencie a sociálnych pedagógov základných a stredných škôl v okrese Rožňava. Pozvánka a program pracovnej porady dostupné k stiahnutiu TU

 

Pracovná porada – Výchovných poradcov, školských psychológov a školských špeciálnych-pedagógov ZŠ a SŠ okresu Rožňava

Dňa 25. 9. 2018 (utorok) o 9.00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada výchovných poradcov, školských psychológov a školských špeciálnych pedagógov základných a stredných škôl v okrese Rožňava. Pozvánka a program pracovnej porady dostupné k stiahnutiu TU

 

Zber údajov o počtoch žiakov v školskom roku 2018/2019

Zriaďovatelia škôl, školy alebo školské zariadenia sú povinní podľa § 7 ods.4 zákona č. 597/2003 Z. z. (účinnosť od 1.9.2018 ) poskytnúť do 30. septembra kalendárneho roka počty detí alebo žiakov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a ďalšie údaje potrebné na rozpis finančných prostriedkov pre roky 2018 a 2019.

Zber údajov sa uskutočňuje priamym vložením do Centrálneho registra na adrese crinfo.iedu.sk.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.eduzber.sk/financie/index.php?__state=&__event=pokracovat ako aj tu: http://www.vykazy.sk/vksoh/v40.html

Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR – Psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo 2018

CPPPaP v Rožňave sa zapojilo do výzvy rozvojového projektu Ministerstva školstva vedy výskumu a športu  „PSYCHOLOGICKÉ A ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ PORADENSTVO 2018“

Zámerom projektu je príprava modelu zabezpečovania včasnej starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v Rožňavskom okrese prostredníctvom skvalitňovania pedagogicko-psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva.

Súčasný stav dokážeme ovplyvniť nasledujúcimi postupmi:
A. Kompletizácia testových metód CPPPaP metodikami a diagnostickými testami na podrobnú včasnú diagnostiku
B. Realizácia stimulačného programu
C. Poradenstvo rodičom a pedagógom zapojených MŠ a vytvorenie príručky

Cieľovou skupinou sú:
‑ Odborní zamestnanci CPPPaP Rožňava – získajú nástroje, ktoré im umožnia efektívnejšiu a včasnú diagnostiku detí a žiakov;
‑ Detí s odkladom povinnej školskej dochádzky z dôvodu nerovnomerného vývinu a deficitov v rozvoji percepčne kognitívnych a percepčne motorických funkcií, s predpokladom na prítomnosť vývinových porúch učenia a ŠVVP a žiaci 0.ročníkov v okrese Rožňava
‑ Pedagógovia zapojených MŠ a ZŠ – bude im ponúknuté metodické vedenie v oblasti rozvíjania školských schopností detí;
‑ Rodičia zapojených detí – poskytne sa im možnosť individuálneho a skupinového poradenstva v oblasti domácej starostlivosti o deti so ŠVVP a vytvorená príručka so stimulačným programom pre deti v predškolskom veku.

Projekt bude realizovaný od augusta do decembra 2018.

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 (ďalej len „POP 2018/2019“) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018.

Cieľom POP je usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Obsahujú informácie, pokyny, odporúčania, usmernenia pre školy a školské zariadenia, termíny školských prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky, ako aj zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov, ktoré vstúpili do platnosti od vydania POP na školský rok 2017/2018.

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 môžete stiahnuť tu: https://bit.ly/2riDjeb

+ Dodatok k POP 2018/2019 k stiahnutiu TU

Informácie k zberu údajov o asistentoch učiteľa 2018

Financovanie asistentov učiteľa sa uskutočňuje podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Školy s právnou subjektivitou do 24. 5. 2018 vytvoria protokol a spolu s odporúčaním CŠPP alebo CPPPaP k prideleniu asistenta učiteľa ho odovzdajú zriaďovateľoviŠkoly bez právnej subjektivity – odovzdajú odporúčania CŠPP alebo CSPPPaP k prideleniu AU zriaďovateľovi; údaje za školy bez PS zadávajú zriaďovatelia.
Zriaďovatelia do 31. 5. 2018 vytvoria protokol zriaďovateľa a odovzdajú ho na OÚ spolu s protokolmi za školy a odporúčaniami CŠPP alebo CPPPaP k prideleniu asistenta učiteľa.
do 8. 6. 2018 vytvoria protokol za svojich zriaďovateľov a odovzdajú ho na MŠVVaŠ SR.

V máji 2018 sa uskutoční zber údajov o asistentoch učiteľa prostredníctvom webovej aplikácie „Zber údajov o asistentoch učiteľa“.

Škola, ktorá požaduje finančné prostriedky na AU, zadáva do formuláru ASISTENTI UČITEĽA pre žiakov so zdravotným znevýhodnením nasledovné údaje počet žiakov podľa zdravotného znevýhodnenia vyžadujúcich AU, označenie triedy, v ktorej sa žiak so zdravotným znevýhodnením vzdeláva, údaje o požadovaných AU, údaje o existujúcich AU na škole, informácie o bezbariérovom priestore a vybavení školy.

Aplikácia sa týka len škôl, ktoré sú financované z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR alebo rozpočtovej kapitoly MV SR.

Škola po vyplnení údajov o AU vo formulári ASISTENTI UČITEĽA pre žiakov so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom webovej aplikácie vytlačí protokol a predkladá ho svojmu zriaďovateľovi spolu s kópiami odporúčaní z poradenských zariadení (CPPPaP alebo CŠPP) k prideleniu AU (podľa čl. 2 ods. 2 písm. b) Metodického pokynu č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením).

Zriaďovateľ predkladá na OÚ v sídle kraja protokol zriaďovateľa spolu s protokolmi škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a kópiami odporúčaní poradenských zariadení k prideleniu AU, ktoré im odovzdali školy.

Okresný úrad v sídle kraja vytvorí sumárny protokol za kraj a odovzdá ho na MŠVVaŠ SR.

MŠVVaŠ SR vypočíta finančné prostriedky na AU a na svojom webovom sídle zverejní zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na AU na obdobie 09. – 12. 2018.

Zdroj: direktor.sk

bližšie informácie: http://www.au.vykazy.sk/financie/index.php?__state=&__event=pokracovat

Zápis detí do materských škôl – Mesto Rožňava

Dňa 12.04.2018 bola na oficiálnej stránke Mesta R O Ž Ň A V A zverejnená informácia o termínoch zápisov detí do materských škôl na území mesta:

Materská škola  E. Rótha 518/4  v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ (pavilón D)  –  A. Benediktyová
Čas zápisu: 7,30 – 16,00 h
Informácie: telefónne č. MŠ: 734 49 29
Materská škola Ul. krátka 1825/28 v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ – S. Zsigraiová
Čas zápisu: 7,00 – 14,00 h
Informácie: telefónne č. MŠ : 734 25 61
Materská škola Kyjevská 2020/14  v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ  – Mgr. E. Kelemenová
Čas zápisu: 7,30  –  16,00 h
Informácie: telefónne č. MŠ : 734 18 93
Materská škola Ul. pionierov 639/18 v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ – Mgr. Z. Hencelová
Čas zápisu: 7,30 – 15,30 h
Informácie: telefónne č. MŠ : 734 14 55
Materská škola Štítnická  337/9/A v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ – Mgr. K. Bozóová
Čas zápisu: 8.00 – 15.00 h
Informácie: telefónne č. MŠ : 734 30 96
Materská škola  Vajanského  370/6 v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ – E. Petrová
Čas zápisu: 7,30 – 16,00 h
Informácie: telefónne č. MŠ : 734 47 16
Pri zápise je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť platný občiansky preukaz,  rodný list dieťaťa a žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie potvrdenú detským lekárom o zdravotnom stave dieťaťa.
Na zápis sa rodič dostaví s dieťaťom.