Blog Archives

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v Rožňave na šk. rok 2018/2019

Mesto Rožňava, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ Rožňava zverejnilo na svojom webovom sídle termín zápisov do 1. ročníka základných škôl v jeho zriadovateľskej pôsobnosti:

  • Základná škola akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava (tel.: 058/7343386)

Zápis sa uskutoční v priestoroch základnej školy v dňoch:
4.4.2018 – 11.4.2018 v čase od 7.30 hod. do 16.00 hod.

K zápisu je potrebné predložiť:
Rodný list dieťaťa alebo jeho kópiu; Občiansky preukaz zákonného zástupcu; Sadu zošitov s predtlačou uhradí škola

  • Základná škola, Ulica pionierov 1, Rožňava (tel.: 0918/348975)

Zápis sa uskutoční v priestoroch základnej školy v dňoch:
3.4.2018 – 6.4.2018 v čase od 7.30 hod. do 16.00 hod.

K zápisu je potrebné predložiť: Rodný list dieťaťa alebo jeho kópiu; Občiansky preukaz zákonného zástupc; 5 € na nákup sady zošitov s predtlačou

  • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava (tel: 058/7883000)

Zápis sa uskutoční v priestoroch základnej školy v dňoch:
3.4.2018 – 10.4.2018 v čase od 7.00 hod. do 16.30 hod.

K zápisu je potrebné predložiť: Rodný list dieťaťa alebo jeho kópiu; Občiansky preukaz zákonného zástupcu; 5 € na nákup sady zošitov s predtlačou

  • Spojená škola J. A. Komenského 5, Rožňava (tel.: 058/7885491)

Zápis sa uskutoční v priestoroch základnej školy v dňoch:
3.4.2018– 28.4.2018 v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod.

K zápisu je potrebné predložiť: Rodný list dieťaťa alebo jeho kópiu; Občiansky preukaz zákonného zástupcu

zdroj: http://www.roznava.sk/zapis-deti-do-1–rocnika-zakladnych-skol2018

Termíny maturitnej skúšky v šk. roku 2017/2018

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Riadne termíny

13. marec 2018 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
14. marec 2018 (streda) – cudzie jazyky (anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk a ruský jazyk)
15. marec 2018 (štvrtok) – matematika
16. marec 2018 (piatok) – maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra
Zdroj: http://www.nucem.sk/sk/maturita

Európsky týždeň boja proti drogám 2017

Kampaň Týždeň boja proti drogám 2017 v Rožňave

Závislosť je silná túžba a rastúca chuť po predmete závislosti. Závislosť človeka spútava, stáva sa neslobodným. Človek, ktorý nie je závislý má ohromnú slobodu a vždy je lepšie byť voľný ako byť otrokom svojich túžob. Každý sa rozhoduje sám, je na každom z nás akou cestou pôjde: cestou neslobody a pripútania sa k droge alebo cestou slobody a voľnosti…

V rámci aktivít realizovaných v týždni boja proti drogám odborníci poukázali na riziká spojené s užívaním legálnych a nelegálnych drog.
Aktivity odborníkov Centra pedagogicko –psychologického poradenstva a prevencie ponúkli možnosť zapojiť žiakov základných škôl do zážitkových aktivít zameraných na formovanie postoj žiakov k závislostiam. V diskusiach mali žiaci možnosť overiť si svoje informácie o návykových látkach a následkoch ich užívania. Žiaci SŠ mohli diskutovať o tom, ako sa môže náhle zmeniť budúcnosť mladých ľudí, ak začnú užívať drogy. Venovalo sa najmä postojom a názorom jednotlivých žiakov, tiež ich skúsenostiam so spomínanými návykovými látkami a problematike závislostí.
Je už tradíciou, že kampaň Týždeň boja proti drogám je realizovaná vďaka spolupráce s preventistom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave. Prednášky boli zamerané na trestno – právnu zodpovednosť vo vzťahu k návykovým látkam.

Do aktivít sa zapojilo 41 skupín z 8 základných škôl a 23 skupín zo 6 stredných škôl v okrese Rožňava. Spolu sa do aktivít zapojilo 805 žiakov ZŠ a 432 žiakov SŠ.

 

 

 

“Zvládam svoj život” – rozvojový projekt – “Protidrogová prevencia 2017” MŠVVaŠ SR

CPPPaP Rožňava sa úspešne zapojilo do Výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Protidrogová prevencia 2017 s rozvojovým projektom: “Zvládam svoj život

Cieľom projektu CPPPaP RožňavaZvládam svoj život je príprava žiakov na život v reálnom kontexte, s akcentom na rozvíjanie ochranných faktorov a konštruktívneho riešenia a zvládania záťažových situácií, vychádzajúc zo špecifík vývinového obdobia adolescencie, formou preventívnych aktivít pre žiakov a vzdelávacích aktivít pre pedagógov v časovom horizonte od 07/2017 do 12/2017.

Čiastkové ciele projektu Zvládam svoj život sú:
– Podpora rozvoja duševného zdravia.
– Vedenie žiakov k pozitívnemu hodnoteniu seba aj svojich rovesníkov.
– Zážitkovou formou naučiť žiakov- vysporiadať sa so záťažovými situáciami, pomôcť im osvojiť si základné stratégie samostatného úspešného optimálneho zvládania a prekonávania problémových životných situácií / ” coping”/.
– Sprostredkovať pedagógom aktuálne informácie o duševnom zdraví a potenciálne rizikovom samovražednom správaní.
– Poskytnúť informácie o efektívnom zvládaní záťažových situácií.
– Aplikácia relaxačných techniky v praxi

Cieľové skupiny projektu:
– žiaci 8. a 9. ročníka základných okresu Rožňava,
– žiaci 1. roč. stredných škôl okresu Rožňava,
– pedagógovia ZŠ a SŠ okresu Rožňava – výchovný poradca, kooordinátor prevencie,
– odborní zamestnanci ZŠ a SŠ – školský psychológ, sociálny pedagóg.

Aktivity projektu
– Workshopy pre výchovných poradcov, koordinátorov prevencie a odborných zamestnancov škôl okresu Rožňava.
– Preventívny program pre žiakov 8.-9 roč. základných škôl a 1.roč. stredných škôl.
Ťažiskové témy preventívneho programu:
1. Kto som – Kam kráčam – sebapoznávanie, sebauvedomenie, hodnoty, postoje, motivácia, životné ciele.
2. Emocionalita – ZSSR – zlosť, smútok, strach, radosť- základné pocity , ktoré sprevádzajú náš život, práca s emóciami, vyrovnávanie sa s neúspechmi a sklamaniami v našom živote, význam pocitov v našom živote.
3. Intra a interpersonálne riešenie konfliktových a záťažových situácií v dospievaní.
4. Optimálna komunikácia ako nástoj vytvárania optimálnej klímy v triednych kolektívoch.

Súčasťou preventívneho programu je skúmanie zmeny vnímania sebahodnotenia žiakov v priebehu preventívneho programu. Preventívny program tak pomáha žiakom zvládať problémy, učí ich chápať a orientovať sa v hodnotách, učí ich formulácii vlastných názorov a podnecuje k otvorenému dialógu, tolerancii, porozumeniu a akceptácii ich najbližšieho okolia. Učí žiakov čeliť problémom aktívne, konštruktívne a racionálne, predchádzať rizikovému až suicidálnemu správaniu.Preventívne programy sú omnoho účinnejšie, ak sa v nich kladie dôraz predovšetkým na rozvíjanie základných emocionálnych a sociálnych zručností.
Vzdelávanie pedagógov a ich teoreticko – praktická príprava je zameraná a aktívny a profesionálny prístup a postup pri zvládaní rizikového správania žiakov vo výchove a vzdelávaní v školách a školských zariadeniach.

Tvoja správna voľba – celoslovenský preventívny projekt v spolupráci s Policajným zborom SR.

CPPPaP Rožňava sa v spolupráci PZ SR zapojilo do celoslovenského preventívneho projektu ” Tvoja správna voľba”.

Cieľom projektu je informovanie žiakov o škodlivosti užívania návykových látok (tabak, alkohol, marihuana a pod. ) a taktiež snaha o elimináciu trestnej činnosti páchanej pod vplyvom týchto látok.

Viac informácií o projekte “Tvoja správna voľba” sa dočítate tu: http://bit.ly/2sr96wh

 

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018 (ďalej len „POP“) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2017.

Cieľom POP je usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Obsahujú informácie, pokyny, odporúčania, usmernenia pre školy a školské zariadenia, termíny školských prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky, ako aj zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov, ktoré vstúpili do platnosti od vydania POP na školský rok 2016/2017.

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018 môžete stiahnuť tu: http://bit.ly/2qZumYE

Národný projekt – Škola otvorená všetkým

Na základe zmluvnej spolupráce s Metodicko-pedagogickým centrom je CPPPaP Rožňava zapojené do národného projektu – Škola otvorený všetkým.

Projekt je realizovaný Metodicko-pedagogickým centrom  a realizuje sa vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Cieľom národného projektu je zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov materských a základných škôl. V rámci projektu sa bude podporovať model inkluzívneho vzdelávania, ktorého podstatou je právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelanie s dôrazom na búranie bariér znemožňujúcich rovnocenný prístup k vzdelávaniu. K tomu významnou mierou prispeje zapojenie predovšetkým pedagogických asistentov, ako i odborne pripravených pedagógov a profesionálnych odborníkov z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky či sociálnej pedagogiky, ktorí vytvoria spoločné odborné tímy na podporu detí a žiakov, a takisto aj zapojenie rodičov.

Úlohou CPPPaP Rožňava v NP – “Škola otvorená všetkým” je zabezpečenie intenzívnej a plošnej supervízie realizácie depistáží a nastavenie stimulačných programov tak v prostredí MŠ a ZŠ, ako aj pri neformálnom vzdelávaní. Posilnenie kapacít odborných zamestnancov pri odstraňovaní možných príčin zaostávania a stimulačných aktivitách. Neformálnym vzdelávaním a celodenným výchovno-vzdelávacím systémom podporí NP kompetencie potrebné pre zvýšenie školskej úspešnosti detí a žiakov.

Projekt nadväzuje na výsledky a dobrú prax predchádzajúcich úspešných projektov: MRK I – Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít, MRK II – Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy a PRINED – Projekt inkluzívnej edukácie.

Duálne vzdelávanie SOŠ technická Rožňava

V zmysle zákona č. 61/2015 Z. z.  (zákon o OVP), ktorého cieľom je  umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce, formou prípravy žiakov v systéme duálneho vzdelávania.

SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava od 1.9. 2017 vstúpi do systému duálneho vzdelávania s firmou SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.. 

Žiaci 9.ročníkov základných škôl, môžu využiť tak svoju šancu a prihlásiť sa na odbor 2697 – K mechanik elektrotechnik a vyplnením prihlášky na duálne vzdelávanie:

prihláška na duálne vzdelávanie dostupná tu: https://sostrv.edupage.org/files/Dualne_vzdelavanie_.pdf

Viac informácií o tejto možnosti získajú rodičia a žiaci na stránke Strednej odbornej škole technickej v Rožňave – https://sostrv.edupage.org

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania – “Učiace sa Slovensko”

Ministerstvo školstva zverejnilo Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“, ktorý sa stáva východiskom pre uskutočnenie zásadnej reformy školstva: – http://www.minedu.sk/uciace-sa-slovensko/

Predložený autorský návrh dokumentu sa bude v najbližšom období dopracovávať na základe pripomienok a podnetov odbornej a širokej verejnosti. Tie je možné posielať od 15. marca 2017 prostredníctvom online formulára, ktorý je prístupný a bude aktívny od 15.3.2017 po dobu šiestich týždňov na http://uciacesaslovensko.minedu.sk