Ekonómka/Ekonóm – PaM

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Letná 44, 048 01 Rožňava informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:  Ekonóm/Ekonómka – PaM.

 

V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní a a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste prevádzkových zamestnancov v CPPPaP Rožňava.

Viac informácií o pracovnej pozícii v texte alebo resp. na ISTP.sk

 

Názov a adresa zamestnávateľa: CPPPaP Rožňava, Letná 44, 048 01 Rožňava
Kontakt:

tel.: +421 58 488 70 60; e-mail: info@cpppaprv.sk

Pozícia: Ekonóm/Ekonómka – PAM (komplexné zastrešenie ekonomickej, účtovnej, mzdovej a personálnej agendy CPPPaP).
Dátum predpokladaného nástupu: od 01.08.2021
Druh a typ prac. úväzku: TPP na dobu určitú – zastupovanie počas MD a RD.
Kvalifikačné predpoklady: –          min. úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (ekonomického zamerania výhodou)

 

–          bez požiadavky na odbornú prax.

Platové zaradenie (základná zložka mzdy (v hrubom): –          funkčný plat na ponúkanú pozíciu je stanovený podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 388/2019 Z. z. od 1.1.2020.
Zoznam požadovaných dokladov: –          žiadosť o prijatie do zamestnania,

 

–          profesijný životopis,

–          motivačný list,

–          súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

–          kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,

–          výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (až po osobnom pohovore),

–          potvrdenie od lekára o zdravotnej a psychickej spôsobilosti ( až po osobnom pohovore).

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti: –          osobná a morálna bezúhonnosť,

 

–          zdravotná spôsobilosť,

–          ovládanie štátneho jazyka,

–          vysoká miera profesionality,

–          schopnosť’ efektívnej koordinácie, kooperácie a komunikácie,

–          flexibilita, cieľavedomosť a ochota učiť sa,

–          schopnosť zvládať stres a záťaž,

Jazykové znalosti: –          ovládanie maďarského jazyka (slovom aj písmom výhodou).
Počítačové zručnosti: –          MS Office (min. pokročilá úroveň),

 

–          SW produkty IVeS (min. základná úroveň),

–          APV Personalistika a mzdy (WinPAM) (min. základná úroveň),

–          APV Integrovaný balík ekonomických úloh (WinIBEU) (min. základná úroveň),

–          Znalosť prostredia Štátnej pokladnice

–          Internet & www (min. pokročilá úroveň).

Voľné pracovné miesto s dobou nástupu: od 01.08.2021