Oznam pre klientov a školy

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a záverov Ústredného krízového štábu, ako aj usmernení MŠVVaŠ SR

p r e r u š u j e
poskytovanie priamych odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 30.3.2020 do odvolania.

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade naliehavej požiadavky sme tu pre vás v zmenenom režime v parcovných dňoch v čase od 8:00 do 15:30 hod.

prostredníctvom telefonického alebo mailového kontaktu:

Mobil: 0950 398 966
E-mail: ppprv@stonline.sk

alebo mailových kontaktov na odborných zamestnancov uvedených na tejto webovej stránke v sekci Kontakt.

Odborné vyšetrenia a aktivity budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 27.3.2020 Mgr. Marta Podhorínová, riaditeľka