cpppaprv

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Pedagogický asistent – CPPPaP Letná 44, Rožňava

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Letná 44, 048 01 Rožňava informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:  Pedagogický zamestnanec – Pedagogický asistent.

V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca – Pedagogického asistenta v CPPPaP Rožňava.

Názov a adresa zamestnávateľa:CPPPaP Rožňava, Letná 44, 048 01 Rožňava
Kontakt:tel.: +421 58 488 70 60; e-mail:
Pozícia:Pedagogický asistent [v zmysle § 19 písm. f) a § 21 ods. 1  zákona č. 138/2019 Z. z.]
Dátum predpokladaného nástupu:od 1.12.2022
Druh a typ prac. úväzku:pracovný pomer na určitú dobudo 31.8.2023.
Kvalifikačné predpoklady:–    min. úplné stredné odborné vzdelanie podľa:
zákona č. 138/2019 Z. z. § 9 až § 11 a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a jej prílohy č.  6, vrátane prílohy č. 16., 
–        min. v kariérovom stupni – začínajúci pedagogický zamestnanec (podľa § 28 a § 31 zákona č. 138/2019 Z. z.),  
Prax: bez požiadavky na pedagogickú prax (pedagogická prax je výhodou).
Platové zaradenieV zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam požadovaných dokladov:–        žiadosť o prijatie do zamestnania,
–        profesijný životopis,
–        motivačný list,
–        súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
–        kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní (podľa prílohy č. 16 Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov),
–        čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
–        potvrdenie od lekára o zdravotnej a psychickej spôsobilosti  (až po osobnom pohovore)
Predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca:–        osobná a morálna bezúhonnosť,
–        zdravotná spôsobilosť,
– vysoká miera empatie, altruizmu a tolerancie,
–        dochvíľnosť,
–        vysoká miera profesionality a proaktivity,
–        schopnosť‘ efektívnej koordinácie, kooperácie a komunikácie,
–        schopnosť zvládať stres a záťaž,
Jazykové znalosti:ovládanie štátneho jazyka;
ovládanie maď. jazyka je výhodou.
Počítačové zručnosti: – MS Office (min. pokročilá úroveň),
– Internet & www (min. pokročilá úroveň).
Voľné pracovné miesto s dobou nástupu:predpokladaný dátum nástupu: od 01.12.2022
Miesto a termín podania žiadostiŽiadosti o zamestnanie spolu s dokladmi a prílohami zasielajte najneskôr do 25.11.2022 elektronicky: alebo poštou na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Letná 44, 048 01 Rožňava.  

Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba uchádzačov, ktorí najviac vyhovujú požiadavkám.

V prípade, že nikto z uchádzačov nesplní  kvalifikačné a osobitné požiadavky potrebné pre výkon pedag. zamestnanca v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, vyhradzujeme si právo ukončiť výberové konanie bez obsadenia pracovného miesta.    
Informácia o voľnom pracovnom mieste – Pedagogický asistent – CPPPaP Letná 44, Rožňava
Prejsť na začiatok