cpppaprv

Ponukový list pre MŠ

Ponukový list pre predškolské zariadenia v školskom roku 2021/2022

A. Psychologická diagnostika a poradenstvo

 • pri predčasnom prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie
 • pri posudzovaní školskej spôsobilosti,

(Odporúčaný termín zaslania žiadostí na vyšetrenia do 04. 02. 2022)

 • pri nerovnomernom a zaostávajúcom vývine,
 • pri výchovných problémoch,
 • pri identifikácii intelektového nadania,
 • pri posúdení špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb,
 • pri iných ťažkostiach podľa potreby.

B. Špeciálno-pedagogická diagnostika a poradenstvo

 • pri nerovnomernom a zaostávajúcom vývine,
 • pri posúdení špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.
 • posúdenie schopností a prognózy pri učení pred vstupom do školy.

C. Špeciálno – pedagogická a psychologická intervencia

cieľová skupina:

 • deti s nerovnomerným a zaostávajúcim vývinom,
 • deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, v záujme korekcie nedostatkov v oblasti kognitívneho, rečového a psychomotorického vývinu.

D. Realizácia preventívnych programov

 • Program „Aby sme si rozumeli“,  ktorý je zameraný na skvalitnenie interakcie v predškolských zariadeniach, umožňujúci emocionálny, intelektuálny, sociálny a morálny rast dieťaťa (5 – 10 stretnutí).
 • Program posilňovania zdravého psychického vývinu so zameraním na usmerňovanie agresivity „Smiať sa dovolené“ – 5 stretnutí.

E. Rozvojové programy

 • Rozvojový program pre deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania – realizovaný v CPPPaP Rožňava.
 • „Pripravujeme sa do školy“ – akceleračný program pre predškolákov (pred nástupom do školy) – (forma: on-line).

F. Ďalšia odborná činnosť

a) odborná, poradenská, metodická a informačná pomoc pre učiteľov, rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania, realizácia prednášok

     forma realizácie: individuálna, skupinová)

     tematické okruhy:

 • školská spôsobilosť, vývin dieťaťa v predškolskom veku – čo by malo dieťa vedieť, než nastúpi do školy a ako možno tieto funkcie rozvíjať,
 • postupy práce pre deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
 • výchova a vzdelávanie detí s poruchami správania,
 • výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

b) depistáž v MŠ so zameraním na školskú spôsobilosť.

(Odporúčaný termín zaslania žiadostí o depistáž – do konca decembra 2021).

Prejsť na začiatok