Ponukový list pre SŠ

Ponukový list pre stredné školy

 v školskom roku 2018/2019

 

A. Psychologická diagnostika a poradenstvo

1) pri vzdelávacích problémoch

 • žiaci s adaptačnými ťažkosťami
 • žiaci učiaci sa pod svoje možnosti
 • slabo prospievajúci žiaci
 • nemotivovaní žiaci
 • žiaci s vývinovými poruchami učenia
 • nepozorní žiaci, neschopní sústrediť sa

2) pri výchovných problémoch

 • žiaci s poruchou aktivity a pozornosti
 • žiaci s poruchou správania
 • záškoláctvo

3) pri osobnostných a emocionálnych problémoch, konfliktoch s okolím

 • žiaci s dysharmonickým osobnostným vývinom
 • úzkostní žiaci
 • nesmelí žiaci, so zníženou sebadôverou
 • depresívni, utiahnutí žiaci
 • žiaci s konfliktnými vzťahmi k svojmu okoliu

4) pri poradenstve k profesijnému vývinu (skupinové i individuálne formy diagnostiky a poradenstva)

 • nerozhodní a profesijne nevyhranení žiaci
 • žiaci potrebujúci uistiť sa o správnosti svojej voľby ( odporúčaný termín zasielania žiadostí 4. roč. SŠ – do 15.10.2018 a 3. roč. SŠ – do 15.4. 2019 )

5) pri identifikácii intelektovo nadaných žiakov

6) pri iných ťažkostiach podľa potreby

 

B. Špeciálno-pedagogická diagnostika a poradenstvo

Komplexné vyšetrenie ako východisko hľadania vhodných foriem pre vzdelávanie a výchovu dieťaťa

1) s vývinovými poruchami učenia

 • dyslexia
 • dysgrafia
 • dyskalkúlia
 • dysortografia

2) s poruchami aktivity a pozornosti

3) zo sociálne znevýhodneného prostredia

4) so vzdelávacími ťažkosťami

 (rediagnostika žiakov so ŠVVP vzdelávajúcich sa formou IVVP na SŠ pre potreby ukončovania štúdia na SŠ (vykonanie maturitnej škúšky – žiaci 3. roč. SŠ) – zaslanie žiadostí do 31.5.2019).

C. Sociálno-pedagogická diagnostika, poradenstvo a intervencia

 • pri optimalizácií sociálnych vzťahov v triednom kolektíve
 • žiakom ohrozeným sociálno–patologickými javmi, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • realizácia prieskumov v oblasti sociálnej patológie

 

D. Realizácia preventívnych programov  v SŠ

1) Výcvik peer aktivistov – začínajúci-  príprava rovesníckych realizátorov  primárnej prevencie drogových závislostí, študentov 1. ročníka SŠ.

2) Supervízny výcvik peer aktivistov – pre absolventov základného peer programu, rozvoj kompetencií a zapojenie  do preventívnej práce v podmienkach SŠ.

3) Optimalizácia/korekcia sociálnych vzťahov v triednom kolektíve – skupinová práca zameraná na analýzu sociálnej interakcie s následnou intervenciu v oblasti sociálnych vzťahov (primárna, sekundárna prevencia).

4) Bezpečná trieda aj pre TEBA – Selektívna prevencia šikanovania, so zameraním na skupinovú prácu s problémovým triednym kolektívom.

5) Program rozvoja osobnosti žiaka zameraný na rozvoj sociálnych zručností s cieľom podpory duševného zdravia.

6) Program selektívnej prevencie rizikového správania žiakov.

7) Program rozvoja komunikačných zručností pre SŠ (4×2 hod.)- rozvoj osobnosti, posilnenie prosociálneho správania.

 

E. Realizácia preventívno – výchovnej činnosti v SŠ

1) Primárna prevencia šikanovania, so zameraním na zlepšenie sociálnej interakcie v triednom kolektíve.

2) Preventívne aktivity zamerané na primárnu prevenciu drogových závislosti, zvýšenie informovanosti o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok.

3) Preventívne aktivity zamerané na primárnu/ sekundárnu prevenciu nelátkových závislosti, prevencia kyberšikanovania.

4) Preventívne aktivity zamerané na efektívnu komunikáciu a riešenie konfliktov.

5) Preventívne aktivity zamerané na adaptáciu na nové prostredie strednej školy.

6) Preventívne aktivity zamerané na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi, ochrana ľudských práv, predchádzanie všetkým formám intolerancie.

7) Preventívne aktivity cielené na prácu s dievčatami so zameraním na predchádzanie porúch príjmu potravy a prevenciu sebapoškodzovania.

8) Aktivity zamerané na efektívne učenie sa, zvládanie stresu a záťažových situácií.

9) Realizácia kampane „Európsky týždeň boja proti drogám“ november 2018  ( záujem nahlásiť do konca októbra 2018).

 

F. Ďalšia odborná činnosť

1) odborná, poradenská, metodická a informačná pomoc pre pedagógov a rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania, realizácia prednášok

forma realizácie: individuálna, skupinová

tematické okruhy:

 • psychologické a špeciálno – pedagogické vyšetrenia – vysvetlenie jednotlivých odborných termínov, správy z vyšetrení, IVVP, hodnotenie a klasifikácia, dokumentácia začlenených študentov v SŠ
 • univerzálna a selektívna prevencia sociálnej patológie

a iné, podľa dohody a požiadaviek škôl

 • poskytovanie odborných služieb v oblasti prevencie a prípadnej intervencie v prípadoch násilia na deťoch a syndrómu CAN
 • kazuistický seminár  pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie zameraný na riešenie konkrétnych problémov, prípadov v praxi výchovných poradcov a koordinátorov prevencie, ako aj na výmenu skúseností (podľa aktuálnej potreby a požiadaviek).

2) účasť na pedagogických radách, rodičovských združeniach podľa konkrétnych požiadaviek jednotlivých škôl (diskusné príspevky a metodické usmernenia, týkajúce sa psychologickej, špeciálno-pedagogickej a sociálno-pedagogickej tematiky)

3) metodická pomoc pre školských špeciálnych pedagógov , školských psychológov, výchovných poradcov, koordinátorov prevencie