Ponukový list pre SŠ

Ponukový list pre stredné školy v školskom roku 2020/2021

A. Psychologická diagnostika a poradenstvo

1) pri vzdelávacích problémoch

 • žiaci s adaptačnými ťažkosťami
 • žiaci učiaci sa pod svoje možnosti
 • slabo prospievajúci žiaci
 • nemotivovaní žiaci
 • žiaci s vývinovými poruchami učenia
 • nepozorní žiaci, neschopní sústrediť sa

2) pri výchovných problémoch

 • žiaci s poruchou aktivity a pozornosti
 • žiaci s poruchou správania
 • záškoláctvo

3) pri osobnostných a emocionálnych problémoch, konfliktoch s okolím

 • žiaci s disharmonickým osobnostným vývinom
 • úzkostní žiaci
 • nesmelí žiaci, so zníženou sebadôverou
 • depresívni, utiahnutí žiaci
 • žiaci s konfliktnými vzťahmi k svojmu okoliu

4)  pri identifikácii intelektovo nadaných žiakov

5) pri iných ťažkostiach podľa potreby

Kariérové poradenstvo

Individuálna alebo skupinová forma diagnostickej činnosti, informačnej a  konzultačnej činnosti a poradenstvo v oblasti kariérového vývinu  (profesijnej orientácie a vývinu)

 • pre nerozhodných a profesijne nevyhranených žiakov a 
 • pre žiakov  potrebujúcich uistiť sa o správnosti svojej kariérovej voľby.

 (Odporúčaný termín zasielania požiadaviek na diagnostiku a poradenstvo k profesijnému vývinu je pre 4. ročníky do 16.10.2020, pre 8. ročníky do 16.4.2021).

Skupinová krízová intervencia na školách

v prípade krízy – prírodná katastrofa, automobilová nehoda, choroba, únos, útok, zabitie, smrť, v prípade samovražedného zámeru a pri samovražednom pokuse

 B. Špeciálno-pedagogická diagnostika a poradenstvo

Komplexné vyšetrenie ako východisko hľadania vhodných foriem pre vzdelávanie a výchovu dieťaťa

1) s vývinovými poruchami učenia:

 • dyslexia
 • dysgrafia
 • dyskalkúlia
 • dysortografia

2) s poruchami aktivity a pozornosti

3) zo sociálne znevýhodneného prostredia

4) so vzdelávacími ťažkosťami

 (Pri rediagnostike žiakov so ŠVVP vzdelávajúcich sa formou IVVP na SŠ pre potreby ukončovania štúdia na SŠ (vykonanie maturitnej skúšky – žiaci 3. roč. SŠ) – odporúčaný termín na zaslanie žiadostí: do 31.5.2021).

C. Sociálno-pedagogická diagnostika, poradenstvo a intervencia

 • pri optimalizácií sociálnych vzťahov v triednom kolektíve,
 • žiakom ohrozeným sociálno–patologickými javmi, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

D. Realizácia preventívno – výchovnej činnosti v SŠ

 1. Optimalizácia/korekcia sociálnych vzťahov v triednom kolektíve – skupinová práca zameraná  na analýzu sociálnej interakcie s  následnou intervenciu v oblasti sociálnych vzťahov.
 2. Primárna prevencia šikanovania, so zameraním na zlepšenie sociálnej interakcie v triednom kolektíve.
 3. Preventívne aktivity zamerané na primárnu prevenciu drogových  závislosti, zvýšenie informovanosti o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok.
 4. Preventívne aktivity zamerané  na riziká používania internetu a mobilnej komunikácie, prevencia  kyberšikanovania.
 5. Preventívne aktivity  zamerané na adaptáciu na nové prostredie strednej školy.
 6. Preventívne aktivity zamerané na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi, ochrana ľudských práv, predchádzanie všetkým formám intolerancie.
 7. Preventívne aktivity zamerané na predchádzanie porúch príjmu potravy a prevenciu sebapoškodzovania.
 8. Aktivity zamerané na efektívne učenie sa, zvládanie stresu a záťažových situácií.

E. Ďalšia odborná činnosť

1) odborná, poradenská, metodická a informačná pomoc pre pedagógov a rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania, realizácia prednášok

forma realizácie: individuálna, skupinová

tematické okruhy:

 • psychologické a špeciálno – pedagogické vyšetrenia – vysvetlenie jednotlivých odborných termínov, správy z vyšetrení, IVVP, hodnotenie a klasifikácia, dokumentácia začlenených študentov v SŠ,
 • univerzálna a selektívna prevencia sociálnej patológie a iné, podľa dohody a požiadaviek škôl,
 • poskytovanie odborných služieb v oblasti prevencie a prípadnej intervencie v prípadoch násilia na deťoch a syndrómu CAN.

2) účasť na pedagogických radách, rodičovských združeniach podľa konkrétnych požiadaviek jednotlivých škôl (diskusné príspevky a metodické usmernenia, týkajúce sa psychologickej, špeciálno-pedagogickej a sociálno-pedagogickej tematiky)

3) metodická pomoc pre školských špeciálnych pedagógov, školských psychológov, výchovných poradcov, koordinátorov prevencie