Ponukový list pre ZŠ

Ponukový list pre základné školy

 v školskom roku 2018/2019

A. Psychologická diagnostika a poradenstvo

1) pri vzdelávacích problémoch

 • žiaci s adaptačnými ťažkosťami
 • žiaci učiaci sa pod svoje možnosti
 • slabo prospievajúci žiaci
 • nemotivovaní žiaci
 • žiaci s vývinovými poruchami učenia
 • nepozorní žiaci, neschopní sústrediť sa

2) pri výchovných problémoch

 • žiaci s poruchou aktivity a pozornosti
 • žiaci s poruchou správania
 • záškoláctvo

3) pri osobnostných a emocionálnych problémoch, konfliktoch s okolím

 • žiaci s dysharmonickým osobnostným vývinom
 • úzkostní žiaci
 • nesmelí žiaci, so zníženou sebadôverou
 • depresívni, utiahnutí žiaci
 • žiaci s konfliktnými vzťahmi k svojmu okoliu

4) pri poradenstve k profesijnému vývinu (skupinové i individuálne formy diagnostiky a poradenstva)

 • nerozhodní a profesijne nevyhranení žiaci
 • žiaci potrebujúci uistiť sa o správnosti svojej voľby

(odporúčaný termín zasielania požiadaviek na psychologickú diagnostiku a poradenstvo k profesijnému vývinu je pre 9. ročníky do 15.10.2018, pre 8. ročníky do 15.4.2019).

5) pri identifikácii intelektovo nadaných žiakov

6) pri iných ťažkostiach podľa potreby

 

B. Špeciálno-pedagogická diagnostika a poradenstvo

Komplexné vyšetrenie ako východisko hľadania vhodných foriem pre vzdelávanie

a výchovu dieťaťa

1) s vývinovými poruchami učenia

 • dyslexia
 • dysgrafia
 • dyskalkúlia
 • dysortografia

2) s poruchami aktivity a pozornosti

3) zo sociálne znevýhodneného prostredia

4) so vzdelávacími ťažkosťami

(odporúčaný termín zasielania požiadaviek na psychologické a špeciálno – pedagogické vyšetrenia je do 31.5.2019).

 

C. Špeciálno- pedagogická reedukácia

1) deti s nerovnomerným a zaostávajúcim vývinom

2) deti s vývinovými poruchami učenia

3) deti s poruchami aktivity a pozornosti

4) deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

 

D. Realizácia depistážnych techník v oblasti:

* skorého podchytenia možných vývinových porúch učenia v 1. ročníku ZŠ

* učenia

* sociálnych vzťahov

E. Sociálno-pedagogická diagnostika, poradenstvo a intervencia

1) pri optimalizácií sociálnych vzťahov v triednom kolektíve

2) žiakom ohrozeným sociálno–patologickými javmi, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

3) realizácia prieskumov v oblasti sociálnej patológie

 

F. Realizácia preventívnych programov  v ZŠ

1) Výcvik peer aktivistov – príprava rovesníckych realizátorov  primárnej prevencie drogových závislostí, žiakov 6.- 7. ročníkov ZŠ (tercie osemročných gymnázií)

2) Supervízny  výcik peer aktivistov  – supervízia vyškoleným rovesníkom,  pomoc pri zapájaní rovesníkov do prevencie, usmerňovanie  k samostatnému protidrogovému správaniu a rozhodovaniu. Súčasťou je praktická preventívna činnosť v prostredí ZŠ

3) Program rozvoja osobnosti žiaka – zameraný na rozvoj sociálnych zručností žiaka s cieľom podpory duševného zdravia

4) Optimalizácia/korekcia sociálnych vzťahov v triednom kolektíve – skupinová práca zameraná na analýzu sociálnej interakcie s následnou intervenciu v oblasti sociálnych vzťahov (primárna, sekundárna prevencia)

5) Selektívna prevencia šikanovania, so zameraním na skupinovú prácu s problémovým triednym kolektívom

 

G. Realizácia preventívno – výchovnej činnosti v ZŠ

1) Preventívne aktivity zamerané na primárnu prevenciu drogových závislosti, zvýšenie informovanosti o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok.

2) Preventívne aktivity zamerané na primárnu/ sekundárnu prevenciu nelátkových závislosti, prevencia kyberšikanovania.

3) Preventívne aktivity zamerané na efektívnu komunikáciu a riešenie konfliktov Primárna prevencia šikanovania, so zameraním na zlepšenie sociálnej interakcie v triednom kolektíve.

4) Preventívne aktivity zamerané na adaptáciu na nové školské prostredie, cielené pre triedne kolektívy 5.ročníkov, resp. pre kolektívy, ktoré sa zlúčili.

5) Preventívne aktivity zamerané na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi, ochrana ľudských práv, predchádzanie všetkým formám intolerancie.

6) Preventívne stretnutia zamerané na spríjemnenie cesty dospievania s cieľom vytvárania zodpovedných vzťahov k sebe, priateľom, partnerom.

7) Preventívne aktivity cielené na prácu s dievčatami so zameraním na predchádzanie porúch príjmu potravy a prevenciu sebapoškodzovania.

8) Aktivity zamerané na efektívne učenie sa, zvládanie stresu a záťažových situácií.

9) Realizácia kampane „Európsky týždeň boja proti drogám“ ( odporúčaný termín na zaslanie požiadavky: október 2018)

 

H. Ďalšia odborná činnosť

1) odborná, poradenská, metodická a informačná pomoc pre pedagógov a rodičov v oblasti

výchovy a vzdelávania, realizácia prednášok

    tematické okruhy:

 • psychologické a špeciálno–pedagogické vyšetrenia – vysvetlenie jednotlivých odborných termínov, správy z vyšetrení, postupy práce s takýmito deťmi, IVVP, hodnotenie a klasifikácia, dokumentácia začlenených detí v bežných typoch ZŠ a pod.
 • výchova a vzdelávanie detí s vývinovými poruchami učenia, s poruchami aktivity a pozornosti a s poruchami správania
 • výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • univerzálna a selektívna prevencia sociálnej patológie a iné podľa požiadaviek škôl
 • poskytovanie odborných služieb v oblasti prevencie a prípadnej intervencie v prípadoch násilia na deťoch a syndrómu CAN

2) účasť na pedagogických radách, rodičovských združeniach podľa konkrétnych

požiadaviek jednotlivých škôl (diskusné príspevky a metodické usmernenia, týkajúce

sa psychologickej, špeciálno-pedagogickej a sociálno-pedagogickej tematiky)

3) metodická pomoc pre školských špeciálnych pedagógov, školských psychológov,

výchovných poradcov, koordinátorov prevencie

4) kazuistický seminár  pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie zameraný na riešenie konkrétnych problémov, prípadov v praxi výchovných poradcov a koordinátorov prevencie, ako aj na výmenu skúseností (podľa aktuálnej potreby a požiadaviek).