cpppaprv

Ponukový list pre ZŠ

Ponukový list pre základné školy v školskom roku 2021/2022

A. Psychologická diagnostika a poradenstvo

1) pri vzdelávacích problémoch:

 • žiaci s adaptačnými ťažkosťami,
 • žiaci učiaci sa pod svoje možnosti,
 • slabo prospievajúci žiaci,
 • nemotivovaní žiaci,
 • žiaci s vývinovými poruchami učenia,
 • nepozorní žiaci, neschopní sústrediť sa.

2) pri výchovných problémoch:

 • žiaci s poruchou aktivity a pozornosti,
 • žiaci s poruchou správania,
 • záškoláctvo.

3) pri osobnostných a emocionálnych problémoch, konfliktoch s okolím:

 • žiaci s disharmonickým osobnostným vývinom,
 • úzkostní žiaci,
 • nesmelí žiaci, so zníženou sebadôverou,
 • depresívni, utiahnutí žiaci,
 • žiaci s konfliktnými vzťahmi k svojmu okoliu.

4)  pri identifikácii intelektovo nadaných žiakov.

5) pri iných ťažkostiach podľa potreby.

Kariérové poradenstvo

Individuálna alebo skupinová forma diagnostickej činnosti, informačnej a  konzultačnej činnosti a poradenstvo v oblasti kariérového vývinu  (profesijnej orientácie a vývinu):

 • pre nerozhodných a profesijne nevyhranených žiakov, 
 • pre žiakov  potrebujúcich uistiť sa o správnosti svojej kariérovej voľby

(odporúčaný termín zasielania požiadaviek na diagnostiku a poradenstvo k profesijnému vývinu je pre 9. ročníky do 15.10.2021, pre 8. ročníky do 8.4.2022).

Skupinové aktivity so žiakmi zamerané na rozvoj sebapoznania a rozvoj kariérových kompetencií.

Podpora a spolupráca s kariérovým tímom ZŠ.

Skupinová krízová intervencia na školách

 • práca s kolektívom triedy a pedagógov v prípade krízy – prírodná katastrofa, automobilová nehoda, choroba, únos, útok, zabitie, smrť, v prípade samovražedného zámeru a pri samovražednom pokuse.

B. Špeciálno-pedagogická diagnostika a poradenstvo

Komplexné vyšetrenie ako východisko hľadania vhodných foriem pre vzdelávanie a výchovu dieťaťa/žiaka

1) s vývinovými poruchami učenia

 • dyslexia 
 • dysgrafia
 • dyskalkúlia
 • dysortografia

2) s poruchami aktivity a pozornosti

3) zo sociálne znevýhodneného prostredia

4) so vzdelávacími ťažkosťami

(odporúčaný termín zasielania požiadaviek na psychologické a špeciálno – pedagogické vyšetrenia je do 31.5.2022).

Posúdenie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

C. Špeciálno- pedagogická reedukácia

1) deti a žiaci s nerovnomerným a zaostávajúcim vývinom

2) deti a žiaci s vývinovými poruchami učenia

3) deti a žiaci s poruchami aktivity a pozornosti

4) deti a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

D. Realizácia depistážnych techník v oblasti:

skorého podchytenia možných vývinových porúch učenia v 1. ročníku ZŠ

* učenia

* sociálnych vzťahov

E. Sociálno-pedagogická diagnostika, poradenstvo a intervencia

1) pri optimalizácií sociálnych vzťahov v triednom kolektíve.

2) žiakom ohrozeným sociálno–patologickými javmi, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

3) metodická pomoc a podpora pri realizácii prieskumov v oblasti sociálnej patológie.

F. Realizácia preventívnych programov  v ZŠ

 1. Príprava rovesníckych realizátorov  primárnej prevencie (aj on-line formou).
 2. Rovesnícka mediácia – program zameraný na riešenie konfliktov medzi žiakmi formou zmierenia prostredníctvom rovesníckych mediátorov (aj on-line formou).
 3. Optimalizácia/korekcia sociálnych vzťahov v triednom kolektíve – skupinová práca zameraná na analýzu sociálnej interakcie s  následnou intervenciu v oblasti sociálnych vzťahov  (primárna, sekundárna prevencia).
 4. Selektívna prevencia šikanovania, so zameraním na skupinovú prácu s problémovým triednym kolektívom.
 5. Preventívny program zameraný na posilnenie psychickej odolnosti žiakov na 2. stupni ZŠ.

G. Realizácia preventívno – výchovnej činnosti v ZŠ (* v prípade potreby a po dohode so ZŠ aj on-line formou)

 1. Preventívne  aktivity zamerané na primárnu prevenciu drogových  závislosti, zvýšenie informovanosti o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok.
 2. Preventívne aktivity zamerané na prevenciu šikanovania, so zameraním na zlepšenie sociálnej interakcie v triednom kolektíve.
 3. Preventívne aktivity zamerané  na riziká používania internetu a mobilnej komunikácie, prevencia  kyberšikanovania.
 4. Preventívne aktivity zamerané na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi.
 5. Preventívne aktivity zamerané na ochranu ľudských práv, predchádzanie všetkým formám intolerancie a násilia.
 6. Preventívne aktivity zamerané na predchádzanie porúch príjmu potravy a prevenciu sebapoškodzovania.
 7. Aktivity zamerané na efektívne učenie sa, zvládanie stresu a záťažových situácií.
 8. Preventívne stretnutia zamerané na spríjemnenie cesty dospievania s cieľom vytvárania zodpovedných vzťahov k sebe, priateľom, partnerom.

H. Ďalšia odborná činnosť

1) odborná, poradenská, metodická a informačná pomoc pre pedagógov a rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania, realizácia prednášok 

tematické okruhy:

 • psychologické a špeciálno–pedagogické vyšetrenia – vysvetlenie jednotlivých odborných termínov, správy z vyšetrení, postupy práce s takýmito žiakmi, IVVP, hodnotenie a klasifikácia, dokumentácia začlenených žiakov v bežných typoch ZŠ a pod,
 • výchova a vzdelávanie žiakov s vývinovými poruchami učenia, s poruchami aktivity a pozornosti a s poruchami správania,
 • výchova a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • univerzálna a selektívna prevencia sociálnej patológie a iné podľa požiadaviek škôl,
 • poskytovanie odborných služieb v oblasti prevencie a prípadnej intervencie v prípadoch násilia na deťoch a syndrómu CAN.

2) účasť na pedagogických radách, rodičovských združeniach podľa konkrétnych požiadaviek jednotlivých škôl (diskusné príspevky a metodické usmernenia, týkajúce sa psychologickej, špeciálno-pedagogickej a sociálno-pedagogickej tematiky).

3) metodická pomoc pre školských špeciálnych pedagógov, výchovných poradcov, školských koordinátorov a špecialistov vo výchove a vzdelávaní, školských psychológov, sociálnych pedagógov.

Prejsť na začiatok