cpppaprv

Pre školy

V zmysle platnej legislatívy o spracúvaní osobných údajov nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“) CPPPaP zverejnilo na svojom webovom sídle (www.cpppaprv.sk) žiadosti a Informované súhlasy so psychologickým vyšetrením, špeciálno-pedagogickým a sociálno-pedagogickým vyšetrením a poradenstvom spolu s informáciou o spracúvaní osobných údajov.
Žiadame Vás, v školskom roku 2021/2022 pri žiadostiach o nami ponúkané odborné činnosti a aktivity o dôsledné vyplnenie spomínaných Informovaných súhlasov, ktoré od šk. roku 2018/2019 nahradili dovtedy používané žiadosť a tlačivá.

 

 

Prosíme Vás (Riaditeľstvá MŠ, ZŠ a SŠ a triednych účiteľov/-ky detí a žiakov), aby Informované súhlasy v súvislosti s potrebou realizácie odbornej činnosti a aktivít, rodičia detí a žiakov/zák. zástupcovia vypĺňali v spolupráci s Vami na každé dieťa osobitne.

Za porozumenie a pochopenie Vám vopred ďakujeme.

Kolektív zamestnancov CPPPaP Rožňava.

Prejsť na začiatok