Zmluvy NP

V zmysle zákona č.211/2000 Z. z. – Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) zverejňuje CPPPaP Rožňava zmluvy o spolupráci pri realizácii projektových aktivít národných projektov:

Národný projekt “Škola otvorená všetkým” – NP “ŠOV”. ITMS: 312011D079

Dodatok č. 1 k zmluve k NP “Škola otvorená všetkým” – č.: 2017_MPC_SOV_CPP_007_D1