Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv

V zmysle Zákona č. 546/2010 Zb., ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2011, zverejňujeme uzatvorené zmluvy, vystavené objednávky a prijaté faktúry:

Faktúry

Objednávky

Zmluvy

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informácie o voľných pracovných miestach odborných zamestnancov a prevádzkových zamestnancov v CPPPaP Rožňava:

Voľné pracovné pozície CPPPaP Rožňava